Eficacitatea măsurilor antiepidemice în focarele de tuberculoză în municipiul Chişinău
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
254 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-14 20:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-36-002-008 (6)
Patologie. Medicină clinică (5829)
SM ISO690:2012
MALIC, Alina; BATÂR, Dumitru; LESNIC, Evelina; OSIPOV, Tatiana. Eficacitatea măsurilor antiepidemice în focarele de tuberculoză în municipiul Chişinău. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 2(89), pp. 39-44. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.2(89).07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873

Eficacitatea măsurilor antiepidemice în focarele de tuberculoză în municipiul Chişinău

Effectiveness of anti-epidemic measures in tuberculosis clusters in Chisinau municipality

Эффективность противоэпидемических мероприятий в тубочагах муниципии Кишинэу

DOI: https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.2(89).07
CZU: 616-36-002-008

Pag. 39-44

Malic Alina, Batâr Dumitru, Lesnic Evelina, Osipov Tatiana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 august 2021


Rezumat

Riscul major de îmbolnăvire cu tuberculoză este constatat la contacții pacienților cu TBC, în special în cazul contactului pe termen lung. Scopul cercetării a urmărit studierea particularităților focarelor de tuberculoză (FT) în dependenţă de gradul pericolului epidemiologic şi aprecierea efi cacității măsurilor antiepidemice realizate în cadrul acestor FT. Au fost analizate 384 de focare de tuberculoză formate din bolnavii spitalizați pentru tratament antituberculos în Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din municipiul Chișinău. Conform criteriilor de clasificare a focarelor, ele au fost repartizate în 3 grupuri: grupul 1 – 279 (72,7%) de focare, grupul 2 – 104 (27,1%) și grupul 3 - un singur (0,2%) focar. În 163 (58,4%) FT din grupul 1 au fost prezenți copii, femei gravide - în 11 (3,9%) FT și pacienți co-infectați cu HIV în 18 (6,5%) FT. Eliminarea de micobacterii de tuberculoză a fost confi rmată prin microscopia sputei la 263 (94,3%) de pacienți. După examinarea contacților, la 15 copii și 7 adulți din FT din grupul 1 a fost diagnosticată tuberculoza. În FT din grupul 2 au predominat condițiile de trai satisfăcătoare drept criteriu de clasifi care. Cultura pozitivă pentru micobacteria tuberculozei a fost identifi cată la 53 (51,0%) de pacienți, iar 4 persoane din FT au fost diagnosticate cu tuberculoză. Concluzie : ponderea mare a focarelor din grupul 1 indică o situație epidemiologică tensionată în pofi da descreșterii indicatorilor epidemiologici. Optimizarea măsurilor antiepidemice în focare prin lărgirea grupurilor investigate activ va contribui la depistarea precoce și la diminuarea riscului transmiterii infecției tuberculoase.

The highest risk of the disease is observed among the contacts of the patients with tuberculosis in the clusters with a long-term contact. The aim of the research was to study the particularities of tuberculosis clusters (TC) depending on the degree of epidemiological danger and to assess the eff ectiveness of anti-epidemic measures in these TC. 384 tuberculosis clusters were analyzed in patients with sensitive evolutive tuberculosis admitted for the treatment in the Municipal Clinical Hospital of Phthisiopneumology. According to the criteria for the TB clusters classifi cation, they were divided into 3 groups: 1st group – 279 (72,7%) clusters, 2nd group – 104 (27,1%) and 3rd group – a single (0,2%) cluster. In the 1st group TC children 163 (58.4%) were established; pregnant women were identifi ed in 11 (3.9%) TC and were TB/HIV co-infected cases in 18 (6.5%) TC. Tuberculosis was confi rmed microbiologically by sputum smear in 263 (94.3%) patients. Contacts examination detected 15 children and 7 adults with tuberculosis. In the 2nd group TC the optimal living conditions predominated as a clasifi cation criteria. Positive culture for tuberculosis mycobacteria was identifi ed in 53 (51.0%) patients, and 4 contact from TC were diagnosed with tuberculosis. Conclusion: the high rate of the 1st groups TC showes an unfavorable epidemiological situation, despite the steady decreasing trend of the epidemiological indicators. Optimizing anti-epidemic measures in clusters through the enlargement of the actively investigated groups will contribute to the precocious detection and reducing the transmission of the tuberculous infection.

Наибольший риск заболевания наблюдается в очагах нахождения больных туберкулезом, а также при длительных контактах. Целью исследования было изучение особенностей туберкулезных очагов в зависимости от степени эпидемиологической опасности и оценка эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий в данных тубочагах (ТО). Было проанализированы 384 тубочага пациентов с чувствительным эволютивным туберкулезом, находящихся на лечении в Муниципальной Клинической Больнице Фтизиопульмонологии. Согласно критериям формирования тубочагов, были выявлены 3 группы: 1-я группа – 279 (72,7%) очагов, 2-я группа – 104 (27,1%) и 3-я группа – 1 (0,2%) очаг. В ТО 1ой группы присутствовали 163 (58,4%) ребенка; 11 (3,9%) беременных и 18 (6,5%) ВИЧ-инфецированных. Выделение микобактерий туберкулеза было подтверждено микробиологически при микроскопии мокроты у 263 (94,3%) пациентов. При обследовании контактов у 15 детей и 7 взрослых диагностирован туберкулез. В ТО 2-ой группы преобладали удовлетворительные жилищные условия. Положительный посев на микобактерии туберкулеза выявлен у 53 (51,0%) больных, у 4 котактных лиц был диагностирован туберкулез. Вывод: преобладание тубочагов 1ой группы с повышенной эпидемиологической опасностью передачи туберкулезной инфекции свидетельствует о неблагоприятной эпидемической ситуации по туберкулезу, несмотря на устойчивую тенденцию снижения заболеваемости туберкулезом, наблюдаемую в последние годы. Оптимизация противоэпидемических мер в тубочагах может привести к снижению передачи туберкулеза.

Cuvinte-cheie
tuberculoza, focar, masuri antiepidemice,

tuberculosis, Cluster, anti-epidemic measures,

туберкулез, тубочаг, противоэпидемические меры