Academicianul Dumitru GHIȚU – ilustră personalitate a fizicii din Republica Moldova. 90 de ani de la naștere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
105 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
53(478)(092)+929:53 (1)
Fizică (1341)
Biografii și studii înrudite (271)
SM ISO690:2012
HOLBAN, Ion. Academicianul Dumitru GHIȚU – ilustră personalitate a fizicii din Republica Moldova. 90 de ani de la naștere. In: Intellectus. 2021, nr. 1-2, pp. 81-104. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Academicianul Dumitru GHIȚU – ilustră personalitate a fizicii din Republica Moldova. 90 de ani de la naștere

Academician Dumitru Ghitu – An Outstanding Personality of Physics of the Republic of Moldova. 90th Birthday Anniversary


CZU: 53(478)(092)+929:53
Pag. 81-104

Holban Ion
 
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2021


Rezumat

Articolul este consacrat aniversarii a 90-a de la nașterea academicianului Dumitru Ghițu. Este prezentată o schiță de portret a ilustrului fizician moldovean, scoțând în evidență calitățile lui de om, savant și manager al științei, contribuția lui la: dezvoltarea fizicii stării condensate, a ingineriei electronice, nanofizicii și nanotehnologiei; studiul complex al proprietăților fizice ale semimetalelor și semiconductorilor anizotropi, ale materialelor supraconductibile la temperaturi înalte în câmpuri magnetice puternice, la presiuni înalte și temperaturi joase; studiul efectelor cuantice și dimensionale; descoperirea de noi fenomene; aplicarea pe larg în practică a rezultatelor cercetării; fondarea unei școli științifice în domeniul de referință și la pregătirea unei noi generații de cercetători științifici de calificare înaltă.

The article is dedicated to the 90th birthday anniversary of academician Dumitru Ghitu. A portrait sketch of the outstanding Moldovan physicist is presented, highlighting his qualities as a person, scientist and science manager, his contribution to the: development of condensed state physics, electronic engineering, nanophysics and nanotechnology, comprehensive study of the physical properties of semimetals and anisotropic semiconductors, superconducting materials at high temperatures in strong magnetic fields, at high pressures and low temperatures; study of quantum and dimensional effect; discovery of new phenomena; wide application in practice of scientific research results; founding of a scientific school in the reference field and training of a new generation of highly qualified scientific researchers.

Cuvinte-cheie
academicianul Dumitru Ghițu, proprietățile fizice ale semimetalelor și semiconductorilor anizotropi, ale materialelor bi- și uni-dimensionale, ale materialelor supraconductibile la temperaturi înalte, nanofizică și nanotehnologii, elaborarea de dispozitive pentru economia națională, pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare,

academician Dumitru Ghitu, physical properties of semimetals and anisotropic semiconductors, physical properties of two- and one-dimensional materials, of superconducting materials at high temperatures, nanophysics and nanotechnology, development of devices for the national economy, training of highly qualified scientific staff