Dezvoltarea imaginației și creativității prin intermediul conceptului compoziției artistice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
231 0
SM ISO690:2012
, ; ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Dezvoltarea imaginației și creativității prin intermediul conceptului compoziției artistice. In: Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan. 11-12 decembrie 2015, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2015, pp. 34-35. ISBN 978-9975-50-161-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan 2015
Conferința "Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan"
Bălți, Moldova, 11-12 decembrie 2015

Dezvoltarea imaginației și creativității prin intermediul conceptului compoziției artistice

Development imagination and creativity through the concept of the artistic composition


Pag. 34-35

, Arbuz-Spatari Olimpiada
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 9 iulie 2021


Rezumat

Multă vreme creația a fost considerată avantajul exclusiv al unei minorități restrânse. Distingând însă mai multe trepte calitative în creativitate și observând cum și eforturile de gândire obișnuită implică ceva nou, cel puțin pentru persoana aflată într-un impas, astăzi nu se mai face o separare între omul obișnuit și creator. Orice persoană poate realiza o îmbunătățire în munca sa, o mică inovație sau invenție. Pentru a se ajunge la o performanță creativă, e nevoie de preocupare specială, de condiții favorabile dezvoltării imaginației – creativității artistice. În studiul de față vom aborda următoarele puncte de referință: blocajele creativității, metodele de stimulare a creativității artistice, metodele pentru dezvoltarea imagi-nației și conceptul compoziției decorative pentru domeniul artelor cu referiri speci-fice la personalitățile creative ale studenților facultăților de arte plastice și design.

For a long time the creation was considered the exclusive advan-tage of a small minority. But multistage distinguishing qualitative and seeing how creative thinking and common efforts involving something new, at least for people in an impasse today is no longer a separation between the ordinary man and the creator. Anyone can achieve an improvement in his work, a little innovation or in-vention. To arrive at a creative performance, it needs special care, favorable con-ditions for the development of imagination - artistic creativity. In the present study, we approach the next milestone: jams creativity, how to stimulate artistic creativity, imagination, develop methods for composition concept decorative arts creative personalities with specific reference to students of fine arts, and design faculties.

Cuvinte-cheie
imaginaţia, creativitatea, conceptul compoziției artistice,

imagination, creativity, artistic composition concept