Durata incapacității temporare de muncă asociată cu exacerbarea BPOC.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
23 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-007.272-036.86 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (488)
SM ISO690:2012
CONDRAŢCHI, Diana; PISARENCO, Serghei. Durata incapacității temporare de muncă asociată cu exacerbarea BPOC.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), pp. 327-333. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Durata incapacității temporare de muncă asociată cu exacerbarea BPOC.

Duration of temporary disability associated with exacerbation of COPD

Длительность временной нетрудоспособности, связанной с обострением ХОБЛ


CZU: 616.24-007.272-036.86
Pag. 327-333

Condraţchi Diana, Pisarenco Serghei
 
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Scopul: Determinarea termenilor medii orientativi ai incapacității temporare de muncă asociate cu exacerbarea BPOC, considerând caracteristicile sale sociale și clinice. Material și metode: Studiul a inclus 87 de pacienți cu exacerbare a BPOC, angajați oficial în cîmpul muncii (vârsta medie 59,7 ani). Diagnosticul de exacerbare a fost stabilit pe baza manifestărilor clinice ale acuzelor pacientului privind agravarea acută a simptomelor respiratorii, care au depășit fluctuațiile zilnice obișnuite și au necesitat o modificare a terapiei administrate. Rezultate și concluzie: În funcție de severitatea exacerbării, tratamentul a fost efectuat atât în ambulatoriu (exacerbare ușoară și moderată la pacienții cu BPOC evoluție ușoară), cât și în condiții de staționar. Din cauza incapacității temporare de muncă, pe durata tratamentului exacerbării pacientului i s-a acordat concediu medical. Criteriu pentru restabilirea capacității de muncă a fost revenirea datelor clinice, funcționale și de laborator la nivelul inițial. Durata incapacității temporare de muncă la 16 pacienți cu exacerbare ușoară a constituit în medie 10,5 zile; la 34 de pacienți cu exacerbare moderată - 18 zile; la 37 de pacienți cu exacerbare severă - 28,4 zile. Durata incapacității temporale de muncă la pacienții cu exacerbare a BPOC direct a corelat cu severitatea exacerbării, severitatea evoluției BPOC și de patologii concomitente, care au influențat tempourile involuției exacerbării.

Purpose: Determine the approximate average terms of temporary disability associated with exacerbation of COPD, taking into account its social and clinical characteristics. Material and methods: The study included 87 patients with exacerbation of COPD, officially employed (mean age 59,7 years). The diagnosis of exacerbation was established on the basis of the clinical manifestations of the patient’s complaints of an acute worsening of respiratory symptoms, which went beyond the daily usual fluctuations and required a change in the therapy used. Results and conclusions: Depending on the severity of the exacerbation, treatment was carried out both in outpatient settings (mild and moderate exacerbation in patients with mild COPD) and in inpatient settings. Due to the temporary disability, the patient was provided with medical leave during the treatment of an exacerbation. The criterion for the restoration of working capacity was the return of the clinical, functional and laboratory data to the initial level. In 16 patients with mild exacerbation, this took an average of 10.5 days; in 34 patients with moderate exacerbation - 18 days; in 37 patients with severe exacerbation – 28.4 days. The timing of temporary disability in patients with exacerbation of COPD directly depended on the severity of the exacerbation, the severity of COPD and concomitant pathology, which influenced the rate of reverse development of the exacerbation.

Цель: Определение ориентировочных средних сроков временной нетрудоспособности, связанной с обострением ХОБЛ, с учетом ее социальных и клинических характеристик. Материал и методы: В исследование были включены 87 трудозанятых больных с обострением ХОБЛ (средний возраст 59,7 года). Диагноз обострения устанавливали на основании клинических проявлений жалоб пациента на острое ухудшение респираторных симптомов, которое выходило за рамки ежедневных обычных колебаний и требовало изменения применяемой терапии. Результаты и выводы: В зависимости от тяжести обострения лечение проводилось как в амбулаторных (легкое и среднетяжелое обострение у больных с легким течением ХОБЛ), так и в стационарных условиях. В связи с временной утратой трудоспособности пациенту предоставляли медицинский отпуск на время лечения обострения. Критерием восстановления трудоспособности было возвращение клинико-функциональных и лабораторных данных к исходному уровню. У 16 больных с легким обострением для этого потребовалось в среднем 10,5 дня; у 34 больных с обострением средней тяжести - 18 дней; у 37 больных с тяжелым обострением - 28,4 дня. Сроки временной нетрудоспособности больных с обострением ХОБЛ прямо зависели от тяжести обострения, степени тяжести ХОБЛ и сопутствующей патологии, влиявших на темпы обратного развития обострения.

Cuvinte-cheie
BPOC, exacerbare, incapacitate temporară de muncă, criteriile, termenii orientativi, expertiză,

COPD, exacerbation, Temporary disability, criteria, indicative dates, expertise,

ХОБЛ, обострение, временная нетрудоспособность, критерии, ориентировочные сроки, экспертиза