Aspecte psihosociale cu privire la cauzele burnout-ului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
9 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.944:331.44 (2)
Psihologie (1807)
Mediul ambiant la locul de muncă. Designul/organizarea locului de muncă. Siguranța la locul de muncă. Igiena muncii. Accidente de muncă (52)
SM ISO690:2012
CREŢU, Alin Ioan. Aspecte psihosociale cu privire la cauzele burnout-ului. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 132-136. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4889092
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Aspecte psihosociale cu privire la cauzele burnout-ului

Psycho-social aspects regarding the causes of burnout


DOI: 10.5281/zenodo.4889092
CZU: 159.944:331.44
Pag. 132-136

Creţu Alin Ioan
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Burnout-ul poate afecta nu doar performanţa în muncă, el poate deveni un stil de viaţă care afectează întreaga viaţă a angajatului. Stresul se regăseşte în toate domeniile, iar identificarea celui ocupaţional şi managementul său poate duce la creşterea satisfacţiei în muncă. Fenomenul de burnout este din ce în ce mai frecvent întâlnit la toate categoriile de vârstă, cu precădere la cei care se află în perioada activă profesional. În funcție de natura profesiei, de atmosfera din cadrul instituției (legătura cu superiorii, respectiv cu colegii), de modul în care individul își gestionează emoțiile în momentele mai presante, poate apărea o scur-gere a energiei nervoase într-o direcție care, dacă nu este oprită, îi va afecta nu doar activitatea profesională, ci și cea de familie. Burnout-ul ca sindrom determină capacitățile persoanelor, respectul pentru sine, face să apară febrilitate în cămin, cu amicii sau cei care sunt colegi, are ca efect scăderea reușitelor, conduce la lipsă de la locul de muncă şi chiar abandonarea activității zilnice. Am putea spune că stresul (ca și reacție emoțională) și burnout-ul (ca și extindere a acestuia la niveluri mai superioare – cognitiv, motivațional, stimă de sine etc.) pot fi numiți una dintre „bolile civilizației”. Noțiunea de stres a determinat luarea în calcul a laturii psihologice, în sensul că aceasta poate fi un determinant activant în afecțiuni.

Burnout can affect not only job performance, but can become a lifestyle that affects the employee's entire life. Stress is found in all areas, and the identification of the occupational stress and its management can lead to increased job satisfaction. The phenomenon of burnout is commonly found in all age groups, especially those who are professionally active. Depending on the nature of the profession, the atmosphere within the institution (the relationship with superiors and colleagues, respectively), the way in which the individual manages their emotions in the most pressing moments, there may be a discharge of nerve energy in a direction which if not stopped, will affect not only their professional activity, but also their family. As a syndrome, burnout determines people's abilities, self-respect, causes turmoil at home, with friends or colleagues, has as an effect the decrease of success, leading to absenteeism and even job abandonment. We could say that stress (as an emotional reaction) and burnout (as its extension to higher levels - cognitive, motivational, self-esteem, etc.) can be called one of the “diseases of civilisation”. The notion of stress led to taking into account the psychological side, in the sense that it can be an activating determinant in diseases.

Cuvinte-cheie
Burnout, modele, factori, muncă, cauze, personalitate, stres,

burnout, explanatory models, factors, job, causes, personality, stress