Formarea competenței lectorale la elvii din cilcul primar prin intermediul basmului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
13 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-14 10:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3.036:821.135.1.09-34 (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1004)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1468)
SM ISO690:2012
PAGA, Teodora-Doina. Formarea competenței lectorale la elvii din cilcul primar prin intermediul basmului. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 97-100. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888850
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Formarea competenței lectorale la elvii din cilcul primar prin intermediul basmului

Formation of the reading competence of primary school students through fairy tales


DOI: 10.5281/zenodo.4888850
CZU: 373.3.036:821.135.1.09-34
Pag. 97-100

Paga Teodora-Doina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

În acest articol este abordat procesul lecturii, din punct de vedere teoretic. Se insistă pe modul de formare a competenței lectorale propus de unii cercetători în domeniu (Vlad Pîslaru, Paul Cornea, Maria Hadîrcă, Nicolae Manolescu, Constantin Schiopu). Se specifică importanța basmului, ca specie a literaturii pentru copii, în formarea competenței literar-artistice la elevii din ciclul primar, se insistă pe importanța metodelor aplicate de către profesor în vederea stimulării interesului pentru lectura basmului și se dau exemple de metode activ-participative care se pot aplica la clasă, în vederea stimulării interesului pentru lectură.

This article approaches the process of reading from a theoretical point of view. We insist on the way of forming the reading competence suggested by some researchers in the field (Vlad Pîslaru, Paul Cornea, Maria Hadîrcă, Nicolae Manolescu, Constantin Schiopu). The article highlights the importance of fairy tales as a genre of children's literature in the formation of literary-artistic competence in primary school students, and emphasizes the importance of methods applied by the teacher to stimulate interest in reading fairy tales and gives examples of active-participatory methods that can be used in the classroom in order to stimulate the interest in reading.

Cuvinte-cheie
lectură, competenţă, competenţă literară, text literar, basm, metode active,

reading, competence, Literary competence, literary text, fairy tale, active methods