Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
14 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.32+37.02 (1)
Educație (8396)
Probleme generale de didactică și metodică (772)
SM ISO690:2012
ŞCHIOPU, Constantin; VÎLCU, Marcela. Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 53-57. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888681
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice

The non-traditional lesson versus classical lesson: theoretical methodological references


DOI: 10.5281/zenodo.4888681
CZU: 371.32+37.02
Pag. 53-57

Şchiopu Constantin1, Vîlcu Marcela2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

În articol sunt abordate conceptele de lecție clasică și lecție netradițională/necanonică. În cadrul investigației noastre încercăm să răspundem la câteva întrebări importante referitoare la caracterul și specificul lecției netradiționale/necanonice, evident, văzută în raport cu modelul clasic, la avantajele și impactului ei asupra elevilor, la afirmarea acesteia, de rând cu lecția tradițională, ca microsistem, la tipurile posibile, condițiile de organizare și de desfășurare a ei. Astfel, sunt actualizate un șir de definiții ale lecției clasice ce aparțin cercetătorilor M.Ionescu, I.Cerghit, S.Cristea, J.A. Comenius, J.F. Herbart, O.Decroly, E.Claparède, J.Dewey, A.Ferrière ș.a. Totodată, este definit conceptul de lecție netradițională, sunt relevate fundamentele ei teoretico-metodologice (teorii, principii, condiții de organizare și desfășurare). Din șirul de lecții netradiționale se face referință la următoarele: lecţia-ecranizare a operei literare, lecţia-proces judiciar, lecţia cercetare/investigaţie, lecţia-instruire reciprocă, lecţia-ateliere de lectură, lecţia-comunicare non-stop, lecţia-studiu de caz, lecţia-licitaţie de idei, lecţia-dezbatere parlamentară, lecţia- simulare a întâlnirii cu personajele operei literare, lecția- dramatizare, lecţia de creaţie literară.

The article addresses the concepts of the classical lesson and non-traditional/non-canonical lesson. In our investigation we try to answer some important questions on the character and specificity of the non-traditional/non-canonical lesson in relation to the classical model, on its advantages and impact on students, on the possible types, conditions of its organisation and development. Thus, a series of definitions of the classical lesson proposed by the researchers M.Ionescu, I.Cerghit, S.Cristea, J.A. Comenius, J.F. Herbart, O.Decroly, E.Claparède, J.Dewey, A.Ferrière and others are updated. At the same time, we define the concept of non-traditional lesson and tackle its theoretical-methodological fundamentals (theories, principles, conditions of organisation and development). Based on the series of non-traditional lessons, reference is made to the following: lesson-screening of a literary work, lesson-courtroom trial, research/investigation lesson, lesson-mutual learning, lesson-reading workshops, lesson-non-stop communication, lesson-study case, lesson-auction of ideas, lesson-parliamentary debate, lesson-simulation of meetings with the characters of literary works, lesson-dramatisation, lesson of literary creation.

Cuvinte-cheie
lecție clasică, lecție netradițională, structura, elev, profesor, principii, teorii,

classical lesson, non-traditional lesson, structure, student, teacher, principles, theories