Educația nonformală a adulților vârstnici din perspectiva de gen
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
25 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374.71:316.346.2-053.9(478) (1)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (95)
Structură socială. Societatea ca sistem social (670)
SM ISO690:2012
BODRUG-LUNGU, Valentina. Educația nonformală a adulților vârstnici din perspectiva de gen. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 18-23. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4883216
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Educația nonformală a adulților vârstnici din perspectiva de gen

Non-formal education of older adults from a gender perspective


DOI: 10.5281/zenodo.4883216
CZU: 374.71:316.346.2-053.9(478)
Pag. 18-23

Bodrug-Lungu Valentina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2021


Rezumat

Prezentul articol elucidează specificul educației nonformale a adulților vârstnici în Republica Moldova. Pe fundalul creșterii numărului persoanelor vârstnice, insuficienței serviciilor de îngrijire a vârstnicilor se conturează necesitatea activităților de formare a mobilizatorilor comunitari, care ar contribui la sporirea stării de bine a vârstnicilor mobiliza-tori, dar și a celor mobilizați, prin implicarea activă în viața comunității. În contextul teoriei schimbării, persoanele în etate sunt agenți care au puterea de a schimba și influența gestionarea afacerilor publice, viața întregii comunități. În acest context se constată importanța educației nonformale a persoanelor în etate, dar și importanța luării în considerare a dimen-siunii de gen, având în vedere prevalența femeilor printre vârstnici.

This article elucidates the specifics of non-formal education of older adults in the Republic of Moldova. In the context of an increase in the number of elderly people, the insufficiency of care services for the elderly, the need for training activities of community mobilisers is outlined, which would contribute to increasing the well-being of mobilising older adults, but also those mobilised by active involvement in community life. In the context of the theory of change, older people are agents who have the power to change and influence the management of public affairs, the life of the whole community. In this context, we highlight the importance of non-formal education of older people, but also the importance of taking into account the gender dimension, given the prevalence of women among the elderly.

Cuvinte-cheie
adulţi vârstnici, educaţie nonformală, perspectiva de gen, mobilizare comunitară, îmbătrânire,

older adults, non-formal education, gender perspective, community mobilisation, aging