Opinia publică privind schimbările din sistemul de ocrotire a sănătăţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
373 0
SM ISO690:2012
MOCANU, Victor. Opinia publică privind schimbările din sistemul de ocrotire a sănătăţii . In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2008, nr. 1(146), pp. 29-35. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(146) / 2008 / ISSN 1957-2294

Opinia publică privind schimbările din sistemul de ocrotire a sănătăţii

Pag. 29-35

Mocanu Victor
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

This work is dedicated to the social processes, accompanying the Health Reform in Moldova. The author analyzes the materials of three representative sociological studies carried out in Moldova in 2001-2007 on the basis of national representative sample. The stereotypes of the population concerning their health and use of medical service are traced. There are revealed the social factors, stipulating the state of health in conditions of Moldova and the relations between the doctor and the patient. The analysis of the behavior at the labor market was effectuated in connection with the social and demographic characteristics of the population in the urban and rural areas. The article provides the study of public opinion on the occasion of health care system reforming in асordance with the standards of developed countries. The dynamics of public opinion is traced, the arising problems are revealed.

BibTeX Export

@article{ibn_83360,
author = {Sedaia, E.S. and Guțan, I. and Revenco, V.N.},
title = {<p>Indicii obezității viscerale la pacienții cu sindrom metabolic</p>},
journal = {Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină },
year = {2019},
volume = {79 (1)},
pages = {53-56},
month = {Apr},
abstract = {(RO) <p>Este cunoscut faptul că obezitatea crește mortalitatea și este str&acirc;ns legată cu bolile cardiovasculare și cu sindromul metabolic. La r&acirc;ndul său, sindromul metabolic mărește riscul bolilor cardiovasculare de două ori și riscul de mortalitate de 1,5 ori. De asemenea, se știe că și complicațiile asociate cu obezitatea se datorează, &icirc;n primul r&acirc;nd, excesului de adipozitate viscerală, mai degrabă dec&acirc;t creșterii &icirc;n greutate. Astfel, scopul studiului dat a fost evaluarea indicilor antropometrici și a parametrilor ecografi ci ai obezității viscerale la pacienții cu sindrom metabolic, dat fi ind faptul că prevenirea sindromului metabolic și controlul componentelor sale sunt &icirc;n prezent recunoscute ca fi ind unul dintre obiectivele esențiale globale de sănătate. &Icirc;n studiu au fost incluși 68 de participanți, care au fost divizați &icirc;n două loturi: primul lot a inclus 34 de pacienți cu sindrom metabolic și al 2-lea lot &ndash; 34 de persoane de control. Rezultatele studiului au constatat că valoarea medie a tuturor indicilor antropometrici ai obezității viscerale a fost statistic semnifi cativ mai mare &icirc;n lotul pacienților cu sindrom metabolic, de asemenea, valoarea medie a parametrilor ecografi ci ai obezității viscerale a fost statistic semnifi cativ mai mare la pacienții cu sindrom metabolic. Prin urmare, identifi carea subiecților cu risc &icirc;nalt de dezvoltare a sindromului metabolic este importantă &icirc;n practica clinică, &icirc;ntruc&acirc;t implicarea timpurie poate preveni apariția și dezvoltarea acestui sindrom.</p>},
abstract = {(EN) <p>Obesity increases mortality, and is linked to cardiovascular diseases and metabolic syndrome. Similarly, metabolic syndrome multiplies the risk of cardiovascular disease by 2 and the risk of mortality from all causes by 1,5. It is also known that the complications associated with obesity are due, above all, to excess adiposity rather than weight gain. Th us, in this study it was proposed to evaluate the anthropometric indices and the echographic parameters of visceral obesity in patients with metabolic syndrome, given that the prevention of metabolic syndrome and the control of its components are recognized as one of the essential global health objectives. Th e study included 68 participants, who were divided into 2 lots: 1 lot &ndash; 34 patients with metabolic syndrome and second group &ndash; 34 control subjects. Our study revealed that the mean values of all anthropometric indexes of visceral obesity were statistically signifi cantly higher in the group of patients with metabolic syndrome; also, the mean values of the echography parameters of visceral obesity were statistically signifi cantly higher in the group of patients with metabolic syndrome. Th erefore, identifying subjects at high risk of metabolic syndrome is important in clinical practice, as early intervention can prevent the onset and development of metabolic syndrome.</p>},
abstract = {(RU) <p>Известно, что ожирение повышает смертность и тесно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическим синдромом. Аналогично, метаболический синдром увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в два раза, а риск смертности &ndash; в 1,5 раза. Также известно, что осложнения, связанные с ожирением, в основном связаны с избыточным висцеральным ожирением, а не с увеличением массы тела. Таким образом, целью данного исследования было оценить антропометрические показатели и эхографические параметры висцерального ожирения у пациентов с метаболическим синдромом, учитывая, что профилактика метаболического синдрома и контроль его компонентов в настоящее время признаны в качестве одной из ключевых целей глобального здравоохранения. В исследование были включены 68 участников, которые были разделены на две группы: 1 группа включала 34 пациента с метаболическим синдромом и 2 группа (контроля) &ndash; 34 пациента. Результаты исследования показали, что среднее значение всех антропометрических показателей висцерального ожирения было статистически значимо выше в группе пациентов с метаболическим синдромом, также среднее значение эхографических параметров висцерального ожирения было статистически значимо выше в группе пациентов с этим синдромом. Таким образом, идентификация субъектов с высоким риском развития метаболического синдрома важна как можно раньше в клинической практике, для предотвращения его возникновения и прогрессирования.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/83360},
keywords = {sindrom metabolic, obezitate abdominală, indicele obezității viscerale, metabolic syndrome, abdominal obesity, visceral
obesity index, метаболический синдром, абдоминальное ожирение, индекс висцерального ожирения}
}