Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile publice locale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
276 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-04 12:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[008+352](478) (1)
Civilizație. Cultură. Progres (635)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (357)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Vasile; COMENDANT, Tatiana. Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile publice locale. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 77-82. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile publice locale

Identification and dissemination of good practices in the safeguarding and valorization of the national cultural heritage by local public authorities

DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.1-60.10
CZU: [008+352](478)

Pag. 77-82

Comendant Vasile1, Comendant Tatiana2
 
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

This study provides a complex analysis concerning the identification of good practices in the safeguarding and valorization of the national cultural heritage by the local public authorities. The sociological survey was conducted between August and September 2020, on a representative sample of 607 people from 12 localities of the Republic of Moldova. The analysis of the processed data shows that the local public authorities have insufficient budgets to conserve, maintain or promote the cultural heritage objects and that there is a major shortage of specialists in this field. As a result, according to the respondents’ opinion, the level of safeguarding and valorization by the local public administration authorities of cultural objects of historical or architectural value is 18.78%. The significance of the objects of the national cultural heritage in the respective localities, the historical value and the extent to which they are known by the citizens were investigated. The role of cultural heritage in the education of citizens was highlighted by systematizing the knowledge about the national and universal cultural heritage.

Prezentul studiu oferă o analiză complexă privind identificarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile publice locale. Sondajul sociologic a fost realizat în perioada august–septembrie 2020, pe un eșantion reprezentativ de 607 persoane din 12 localități ale Republicii Moldova. Analiza datelor procesate arată că autoritățile publice locale dispun de bugete insuficiente pentru a conserva, întreține sau promova obiectele de patrimoniu cultural și că există un deficit major de specialiști în acest domeniu. Drept urmare, în opinia respondenților, nivelul de salvgardare și valorificare de către autoritățile administrației publice locale a obiectelor culturale cu valoare istorică sau arhitecturală este de 18,78 %. S-a cercetat semnificația obiectelor de patrimoniu cultural național din localitățile respective, valoarea istorică și măsura în care acestea sunt cunoscute de către cetățeni. S-a pus în valoare rolul patrimoniului cultural în educația cetățenilor prin sistematizarea cunoștințelor despre patrimoniul cultural național și universal.

Cuvinte-cheie
national cultural heritage, local public authorities, safeguarding, valorization, sociological survey, education, knowledge, Republic of Moldova,

patrimoniu cultural naţional, autorităţi publice locale, salvgardare, valorificare, sondaj sociologic, educaţie, cunoştinţe, Republica Moldova