Relații reflexive intre politic și electorat, populație și guvernare, intern și internațional, conflictul intereselor intre mentalități și generații
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
154 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-31 13:46
SM ISO690:2012
PARCEVSCHI, Nicolai. Relații reflexive intre politic și electorat, populație și guvernare, intern și internațional, conflictul intereselor intre mentalități și generații. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale. Vol.1, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2021, pp. 282-294. ISBN 978-9975-56-873-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Relații reflexive intre politic și electorat, populație și guvernare, intern și internațional, conflictul intereselor intre mentalități și generații

Reflective relations between political and electoral, population and governance, domestic and international, conflict of interest between mentalities and generations


Pag. 282-294

Parcevschi Nicolai
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2021


Rezumat

Tema abordată este amplă și interpretată controversat în literature de specialitate. Președintele Federației Ruse V. Putin, la forumul din Davos (2021) a mentionat că lumea se află în stare similară celei înainte de I si al IIlea război mondial. Dacă medităm asupra afirmației vom constata că războiul mondial nu apare din senin și este rezultatul intervenției marelui capital. Primul Război Mondial a început atunci când lumea anglo-saxonică a intrat în criză. Al doiela război mondial apare ca urmare a controverselor între Anglia și celelalte țări europene în domeniul marelui capital și politicii colonial. În prezent parcurgem o nouă criză a marelui capital. Astăzi nimeni, iar americanii în parte, nu se pregătesc de război nuclear global în afară de Rusia. Autorul analizează multiplu teza: America nu modernizează armamentul nuclear. Războiul nuclear global nu poate avea loc apriori. De el se tem europenii și mai mult americanii, dat fiind că în estul Americii există vulcanul Yellowstone, iar o simplă explozie nucleară poate declanșa erupția lui cu urmări continentale, mondiale și apariția iernii globale. Americanii nu aplică emoții la subiectul analiză complexă în ce priviște securitatea națională, ei pun la bază analiză profundă a fenomenului militar- politic și strategic. Americanii au conștientizat că dezvoltarea arsenalului nuclear și menținerea lui în continuare este foarte costisitoare și inutilă în acelaș timp, în condițiile dezvoltării noilor tehnologii informațiionale, doctrinelor și concepțiilor militare noi și nu aduce profit SUA. A doua a întrabării esre că SUA în 2003 au declarat ieșrea din LAS83- 3, iar tratele de LAS1- 1; LAS- 2, toate sunt legate de sistemul de rachete antirachetă. Americanii au conștientizat că este mult mai simplu de întreținut sitemele antirachetă și a neutraliza rachetele nucleare adversare la etapa de start. Un alt aspect este că ei își racordează organic strategiile de lungă durată în dependență de aspectul semantic al liderilor politici. Să luăm ca exemplu faptul că după moartea lui I. Stalin (1953) americanii aveau elaborat topul liderilor politici din URSS – Malencov pe prima poziție, Beria poziția secundă, Hrușciov poziție terță, ba și mai mult Hrusciov nu era luat în serios de ei, dar anume el a avut un impact imprevizibil în plan strategic și global. Odată cu venirea lui L. Brejnev la putere a intervenit perioada de stabilitate. Președinții SUA Lyndon Johnson și R. Nixon au declarat destabilizarea și slăbirea URSS, R. Reigan a declarat programul de 10 ani privind dezmembrarea a URSS, iar secretarul de stat SUA Z. Brzeziński a declarat și mai sincer, cu comunismul am terminat, la rând este crestinismul orthodox, În ceea ce privește alegerea președinților SUA, deciziile finale se primesc de către oligarhatul corporaților financiare naționale și transnaționale. Pentru a închea acest subiect complex vom menționa că civilizația la momentul actual parcurge cel de al III Război Mondial cu utilizarea unor arme mult mai eficiente decât armele nucleare de distrugere în masă. Astăzi ne lovim de aplicarea virușilor de luptă (COVID-19), se dezvoltă tehnologiile de contaminare psihologică a populației în plan global, utilizarea inteligenței artificiale. Iar ce se întâmplă în spațiul cosmic rămâne după cortină. Al doilea moment, războiul mondial va derula în continare cu siguranță, dar nu ca aspect geografic, maritim, terestru sau aerian. Acest război ține de sfere spirtuale și psiho-semantice, în fond carantina COVID reprezintă derularea în plină acșiune, care urmărește instaurarea unei noi ordine globale în plan geo-economic. Șpațiile conștientizării, percepței, inteligenței sunt obiectul și subiectul acestui război. Țările lumii a treia sunt neputincioase și dezarmate în fața lui. Astăzi, 30% din arsenalul tehnologic militar se bazează pe utilizarea armelor convenționale, iar 70% constituie utilizarea, puterii moi, – informații, doctrine, strategii, tehnologii hibride. Moldova în parcursul ei actual este implicată și impusă de tandemul esti- vest să participle ca subiect al, puterii moi, adică un process electoral conflictual de lungă durată, care formează o anumită tensiune în regiune, incertitudine și haos în plan intern, dar gestionat bine de axa geopolitică est-west. Abolirea oligarhului moldovean V. Plahotniuc este rezultatul unor astfel de aranjamente. Important să constientizăm că rivalitate absolută pe axa est- west nu există. Totul este mult mai sofisticat și simplu totodată, după cum vom verdea în continuare.

The topic is broad and controversially interpreted in the literature. The President of the Russian Federation V. Putin, at the Davos forum (2021) mentioned that the world is in a similar state to that before the First and Second World Wars. If we meditate on the statement, we will find that the world war does not appear suddenly and is the result of the intervention of big capital. World War I began when the Anglo-Saxon world entered a crisis. World War II arises as a result of controversies between England and other European countries in the field of big capital and colonial policy. We are currently going through a new big capital crisis. Today, no one, not even the Americans, is preparing for a global nuclear war except Russia. The author analyzes the thesis multiple times: America does not modernize nuclear weapons. Global nuclear war cannot take place a priori. It is feared by Europeans and even more by Americans, given that the Yellowstone volcano exists in eastern America, and a simple nuclear explosion can trigger its eruption with continental, global consequences and the appearance of global winter. Americans do not apply emotions to the subject of complex analysis in terms of national security, they base an in-depth analysis of the military-political and strategic phenomenon. The Americans have realized that the development of the nuclear arsenal and its continued maintenance is very expensive and useless at the same time, given the development of new information technologies, new military doctrines and concepts and does not bring profit to the US. The second question is that the US in 2003 declared the exit from SAL-384, and the agreements of SAL 1-1; SAL -2, all related to the missile missile system. The Americans realized that it is much easier to maintain anti-missile systems and neutralize enemy nuclear missiles at the start stage. Another aspect is that they organically connect their long-term strategies depending on the semantic aspect of political leaders. Let’s take as an example the fact that after the death of I. Stalin (1953) the Americans had elaborated the top of the political leaders from the USSR – Malencov on the first position, Beria second position, Khrushchev third position, and even more Khrushchev was not taken seriously by them, but it was he who had an unpredictable impact strategically and globally. With the coming to power of L. Brezhnev came the period of stability. US Presidents Lyndon Johnson and R. Nixon declared the USSR destabilizing and weakening, R. Reigan declared the 10-year program for the dismemberment of the USSR, and US Secretary of State Z. Brzeziński declared even more sincerely, «We have ended communism at row is orthodox Christianity, Regarding the election of US presidents, the final decisions are received by the oligarchy of national and transnational financial corporations. To conclude this complex topic, we will mention that civilization is currently going through the Third World War with the use of weapons much more effective than nuclear weapons of mass destruction. Today we are struck by the application of combat viruses (COVID-19), the technologies of psychological contamination of the population globally are developing, the use of artificial intelligence. And what happens in outer space remains behind the curtain. The second moment, the world war will certainly continue, but not as a geographical, maritime, land or air aspect. This war belongs to spiritual and psycho-semantic spheres, in fact the quarantine COVID represents the development in full action, which aims to establish a new global order in geo-economic terms. The spaces of awareness, perception, and intelligence are the object and subject of this war. Third world countries are powerless and unarmed in front of him. Today, 30% of the military technological arsenal is based on the use of conventional weapons, and 70% is the use of «soft power» – information, doctrines, strategies, hybrid technologies. Moldova in its current course is involved and forced by the eastern tandem to participate as a subject of «soft power», ie a long-lasting conflict electoral process, which forms a certain tension in the region, uncertainty and internal chaos, but well managed by the east-west geopolitical axis. The abolition of the Moldovan Oligarch V. Plahotniuc is the result of such arrangements. It is important to be aware that absolute rivalry on the east-west axis does not exist. Everything is much more sophisticated and simple at the same time, as we will see below.

Cuvinte-cheie
Unionismul, planul Kozak, separatismul, Vyşegrad V4, NATO, Uniunea Europeană, Uniunea Vamală Estică,

unionism, Kozak plan, separatism, Vyşegrad V4, NATO, European Union, Eastern Customs Union.