Dimensiunea comunicării interculturale in soluţionarea conflictelor identitare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
52 0
SM ISO690:2012
SPÎNU, Stela. Dimensiunea comunicării interculturale in soluţionarea conflictelor identitare. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale. Vol.1, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2021, pp. 213-219. ISBN 978-9975-56-873-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Dimensiunea comunicării interculturale in soluţionarea conflictelor identitare

The dimension of intercultural communication in solving identity conflicts


Pag. 213-219

Spînu Stela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2021


Rezumat

Procesul de globalizare, care inițial a dominat doar sfera economică, ulterior a determinat profunde transformări sociopolitice și culturale, influențând relațiile interetnice și interconfesionale în medii pluriculturale şi plurilingve. În contextul noilor realități sociopolitice şi culturale este evidentă necesitatea conștientizării importanţei comunicării interculturale, semnalarea provocărilor majore, cu care se confruntă persoanele, ce aparţin diferitelor medii culturale şi însuşirea celor mai eficiente metode de rezolvare a conflictelor. Aplicarea corectă/ incorectă a stilurilor de comunicare determină eşecul sau succesul soluţionării conflictului identitar.

The process of globalization, which initially dominated only the economic sphere, subsequently led to profound socio-political and cultural transformations, influencing interethnic and inter-confessional relations in multicultural and multilingual environments. In the context of the new socio-political and cultural realities, the need to raise awareness of the importance of communication at all levels of the education system, to highlight the major challenges faced by young people belonging to different cultural backgrounds and the acquisition of the most effective methods of solving communication conflicts is evident. Correct/ inappropriate communication styles (Competing Style, Compromising Style, Accommodating Style, Integrating Style, Collaborator style, Avoiding Style) determine the failure or success of the conflict resolution.

Cuvinte-cheie
comunicare interculturală, stil de comunicare, conflictul valorilor şi normelor.,

intercultural communication, communication styles, conflicts of values and norms.