Analiza comparativă a modelului structural-numeric al bisericilor catolice şi ortodoxe din Moldova istorică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
112 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-26 11:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
726.54:[27:523+272/273](478)(091) (1)
Arhitectură (425)
Creștinism. Biserici și culte creștine (194)
Sistemul solar (42)
SM ISO690:2012
NESTEROVA, Tamara. Analiza comparativă a modelului structural-numeric al bisericilor catolice şi ortodoxe din Moldova istorică. In: Arta . 2013, nr. 1(AV), pp. 37-48. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2013 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Analiza comparativă a modelului structural-numeric al bisericilor catolice şi ortodoxe din Moldova istorică

Сравнительный анализ структурно-числовой модели католических и православных церквей исторической Молдовы

Comparative analysis of structural-numerical models of Catholic and Orthodox churches of historic Moldova

CZU: 726.54:[27:523+272/273](478)(091)

Pag. 37-48

Nesterova Tamara
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 iunie 2021


Rezumat

Arhitectura ecleziastică a Ţării Moldovei s-a format într-o regiune geo-politică complexă, pe teritoriul ei intersectânduse orientările creştinismului de apus cu cel de răsărit, crearea formei arhitecturale a clădirilor de cult petrecându-se în corespundere cu centrele de iradiere a orientării religioase. În articol sunt expuse rezultatele cercetării planurilor clădirilor de cult din Moldova istorică, puse în corelaţie cultural-istorică cu mediul spiritual-religios aferent ţării. În urma studiului s-a relevat persistenţa utilizării universaliilor geometrice, purtătoarele ordinii şi a modelului spaţial al formelor arhitecturale. În decursul secolelor creştine clădirile de cult au fost concepute după formule simple, care permiteau rezolvarea concomitentă a problemelor funcţionale, tehnice şi artistice. Utilizarea aceloraşi principii de organizare a formei arhitecturale, de la marele catedrale urbane până la cele mai îndepărtate şi mici capele, este rezultatul edificării lor de colective de meşteri instruiţi. Descendente din acelaşi filon comun al arhitecturii paleocreştine, arhitectura clădirilor catolice şi ortodoxe se va îndepărta, obţinând caracteristici specifice. Pentru clădirile catolice se vor menţine traseele regulatorii, ajustate la sistemul de boltire cu bolţi în cruce, iar în arhitectura ortodoxă (bizantină), cupola va cere distribuirea echidistantă a spaţiului interior în jurul axei verticale. Răspândirea timpurie a creştinismului prin bisericile de lemn, construite după aceleaşi principii organizatorice a spaţiului sacralizat, în zonele de interferenţă activă a prozelitismului a c

Архитектура церквей Молдавии сформировалась в сложном геополитическом регионе, на пересечении восточного и западного направления христианства, в котором культовые здания принимали формы в соответствии с центрами распространения религий. В статье представлены результаты исследования планов культовых зданий исторической Молдовы, рассмотренные в культурно-историческом соответствии с духовно-религиозным контекстом среды обитания. В результате исследования христианских зданий, было отмечено присутствие геометрических универсалий, носителей порядка и пространственной модели архитектурных форм. На протяжении веков планы культовых зданий строились на основе простых геометрических формул, которые позволяли одновременно решать функциональные, технические и художественные задачи. Использование одних и тех же принципов организации архитектурной формы и больших соборов, и небольших часовен, является свидетельством профессионализма зодчих. Отталкиваясь от истоков древнехристианской архитектуры, католические и православные здания разошлись в композиционном построении, приобретя специфические решения. Католические здания сохраняют трассированные сетки планов, покрытые крестовыми сводами, а православные церкви, увенчанные куполами, продиктовали равномерное распределение внутреннего пространства вокруг центральной вертикальной оси. Раннее распространение христианства посредством деревянного зодчества, построенных по тем же принципам организации сакрального внутреннего пространства, как и каменные здания, в «контактных» зонах привело к появлению церквей, в которых смешались характерные приемы католической и православной архитектуры, на основе опыта народного зодчества.

Architecture of the churches of Moldavia was formed in the complex geopolitical region at the crossroads of eastern and western areas of Christianity, in which religious buildings took shape in accordance with the centers of religions expansion. The article presents the results of the plans study of religious buildings of the historical Moldova, discussed in the cultural and historical accordance with the spiritual-religious context of the habitat. In the result of the study of Christian buildings, was noted the presence of geometric universals, transmitters of the order and spatial models of architectural forms. Over the centuries, the plans of Christian religious buildings were built on the basis of simple geometric constructions that allow to solve simultaneously the functional, technical and artistic problems. Using of the same principles of organization of the architectural form of large churches and small chapels is a testament of architects professionalism. Developing from origins of ancient Christian architecture, the Catholic and Orthodox churches split in the composition structure, getting its own specific solutions. The Catholic buildings saved traced grid plans, covered with cross vaults, but the Orthodox Churches, crowned with domes, dictated a uniform distribution of the interior spaces around a central vertical axis. Early spread of Christianity through the wooden architecture, built on the principle of organization of the sacral interior space, led to appearance of churches built on a mixture of specific methods of the Catholic and Orthodox architecture, based on the experience of folk architecture.

Cuvinte-cheie
bazilică, trasee regulatorii, proporţii, procedee compoziționale, model, plan, formulă spaţială, descompunerea pătratului, secţiune de aur, biserici de piatră, biserici de lemn, catolic, ortodox, bizantin, regiune carpatină,

базилика, трассированные сетки, пропорции, композиционные приемы, модель, план, пространственная формула, золотое сечение, каменные церкви, деревянные церкви, католические, православные, византийские, Карпатский регион,

the Basilica, traced grid, proportions, compositional method, model, plan, spatial formula, the Golden section, stone churches, wooden churches, catholic, orthodox, Byzantine, the Carpathian region