Nivelul de rezistență fenotipică și paternul de mutații genice a M. tuberculosis.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
143 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-25 16:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.5-036.87:576.852.211+576.8.097.22 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (572)
Biologie celulară și subcelulară. Citologie (97)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Nelly; CODREANU, Alexandru; ŢURCAN, Nadejda; NOROC, Ecaterina; CRUDU, Valeriu. Nivelul de rezistență fenotipică și paternul de mutații genice a M. tuberculosis.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2021, nr. 1(69), pp. 38-44. ISSN 1857-0011.
10.52692/1857-0011.2021.1-69.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011

Nivelul de rezistență fenotipică și paternul de mutații genice a M. tuberculosis.

Levels of phenotypic resistance and the pattern of gene mutations of M. tuberculosis.

Уровень фенотипической устойчивости и тип генных мутаций у M. tuberculosis

DOI: https://doi.org/10.52692/1857-0011.2021.1-69.08
CZU: 616.24-002.5-036.87:576.852.211+576.8.097.22

Pag. 38-44

Ciobanu Nelly, Codreanu Alexandru, Ţurcan Nadejda, Noroc Ecaterina, Crudu Valeriu
 
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 1 iunie 2021


Rezumat

Ajustarea concentrațiilor minime inhibitorii pentru preparatele antituberculoase utilizate în metodele de cultură clasice și obținerea unor date mai exacte despre nivelul de rezistență la medicamente, face posibilă evaluarea cazurilor cu rezultate diferite la metodele fenotipice și genice de testare a rezistenței antituberculoase. Evaluarea diferitor tipuri de rezistență genică, cu descrierea mutațiilor care conferă rezistență joasă sau înaltă, este în coerență nivelul de rezistență fenotipică, și de asemenea face posibilă ajustarea schemelor de tratament, care la rândul lor influențează pozitiv la durata și rezultatele tratamentului. Ori de câte ori testarea rezistenței M. tuberculosis prin metode moleculare permite, rezultatele trebuie să fie raportate cu mutațiile specifice detectate și cu descrierea implicațiilor clinice ale prezentei mutației.

The adjustment of the minimum inhibitory concentrations for anti-tuberculosis drugs used in classical cultivation methods and the obtaining of more accurate data on the level of drug resistance, makes it possible to evaluate cases with different results to phenotypic and genotypic methods of anti-tuberculosis resistance testing. The evaluation of different types of genotypic resistance, with the description of mutations that confer low or high resistance, is consistent with the level of phenotypic resistance, and also makes it possible to adjust treatment regimens, which ultimately will positively influence the duration and results of treatment. Whenever testing of M. tuberculosis resistance by molecular methods allows, the results should be reported with the specific mutations detected and the description of the clinical implications of this mutation

Регулировка минимальных ингибирующих концентраций противотуберкулезных препаратов, используемых в классических методах культивирования, и получение более точных данных об уровне лекарственной устойчивости, позволяет оценивать случаи с разными результатами фенотипических и генотипических методов противотуберкулезной устойчивости. Оценка различных типов генотипической устойчивости с описанием мутаций, придающих низкую или высокую устойчивость, согласуется с уровнем фенотипической устойчивости, а также позволяет корректировать схемы лечения, что в конечном итоге положительно влияет на продолжительность и результаты лечение. Если позволяет тестирование устойчивости M. tuberculosis молекулярными методами, результаты должны быть сообщены с указанием конкретных обнаруженных мутаций и описанием клинических последствий этой мутации.

Cuvinte-cheie
Mycobacterium tuberculosis, testarea sensibilității către medicamente, metode molecular genetice,

Mycobacterium tuberculosis, drug susceptibility testing, molecular-genetic methods,

Mycobacterium tuberculosis, определение лекарственной устойчивости