Sensul Iubirii în lirica vocală și corală a lui Vasile Spătărelu pe versuri de Nichita Stănescu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
50 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-27 11:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.3:781.61+784.087.68:781.61+78:82 (1)
Muzică vocală (134)
Literatură (2330)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Pavel. Sensul Iubirii în lirica vocală și corală a lui Vasile Spătărelu pe versuri de Nichita Stănescu. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), pp. 99-102. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Sensul Iubirii în lirica vocală și corală a lui Vasile Spătărelu pe versuri de Nichita Stănescu

Meaning of Love in the vocal and choral lyric of Vasile Spătărelu on verses by Nichita Stănescu


CZU: 784.3:781.61+784.087.68:781.61+78:82
Pag. 99-102

Gamurari Pavel
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2021


Rezumat

Articolul este dedicat analizei unor lieduri şi lucrări corale scrise de compozitorul ieşean Vasile Spătărel, pe versurile poetului Nichita Stănescu. Sunt analizate liedurile Scurtă baladă, Joc cu avioane şi Joc de seară, preluate din volumul de debut al poetului, Sensul iubirii, şi miniatura corală Către... . Autorul se opreşte asupra limbajului muzical-stilistic, aspectelor componistice şi a altor aspecte ce ţin de conceptualizarea şi transpunerea în muzică a operei stănesciene. Concluziile se referă la polivalenţa şi, totodată, la originalitatea abordărilor componistice ce surprind conţinuturile de esenţă fi lozofi că, profund lirice ale verbului stănescian.

The article is dedicated to the analysis of some lieds and choral works written by the composer from Iaşi Vasile Spătărelu on the lyrics of the poet Nichita Stănescu. Th e lieds Short Ballad, Game with Planes and Evening Game, taken from the poet’s debut volume, Meaning of Love, and the choral miniature To... are analyzed in this paper. The author focuses on the musicalstylistic language, the compositional aspect and other aspects related to the conceptualization and transposition into music of Stanescu’s works. Th e conclusions refer to the versatility and originality of the compositional approaches that capture the philosophical, deeply lyrical contents of Stanescu’s verb.

Cuvinte-cheie
Nichita Stănescu, Vasile Spătărelu, lirică poetică, lied, cântec, creaţie corală,

Nichita Stănescu, Vasile Spătărelu, poetic lyric, lied, song, choral creation