Evaluarea masei vegetale supraterane a stratului ierbos din ecosistemul urban Bălți, ecosistemele suburbane Ghindești și Mărculești (raionul Florești).
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
82 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-14 12:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
574.4:581.5(478) (1)
Ecologie generală şi biodiversitate (372)
Habiturile plantelor. Comportamentul plantelor. Ecologia plantelor. Etologia plantelor. Plantele şi mediul lor. (123)
SM ISO690:2012
BULIMAGA, Constantin; CERTAN, Corina; GRABCO, Nadejda; PORTARESCU, Anastasia. Evaluarea masei vegetale supraterane a stratului ierbos din ecosistemul urban Bălți, ecosistemele suburbane Ghindești și Mărculești (raionul Florești).. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 3(342), pp. 176-181. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X

Evaluarea masei vegetale supraterane a stratului ierbos din ecosistemul urban Bălți, ecosistemele suburbane Ghindești și Mărculești (raionul Florești).

The assessment of the aboveground grass mass of the Bălți urban, and the Ghindești and Mărculești suburban ecosystems (the district of Florești).

Оценка наземной массы травяного покрова городской экосистемы бэлць, пригородных экосистем Гиндешть и Мэркулешть (Флорештский район).


CZU: 574.4:581.5(478)
Pag. 176-181

Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Grabco Nadejda2, Portarescu Anastasia1
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2021


Rezumat

La evaluarea masei vegetale supraterane a stratului ierbos a fost stabilit că cea mai mare cantitate de fitomasă proaspătă a fost înregistrată în s. Mărculești după care urmează or. Bălți, amonte și la periferie, în restul stațiunilor la același nivel. Au fost remarcate, la unele probe, diferențe esențiale în masa vegetală verde și uscată, explicată prin diferența fazelor fenologice a diferitor specii de plante. A fost stabilit, că cea mai mare cantitate de fitomasă verde și uscată, materie organică și cantitate de apă au fost determinate în probele din s. Mărculești, amonte or. Florești, unde impactul antropic este minimal. După fitomasa uscată și materia organică (cele mai importante produse a biocenozelor), pe ultimul loc se situează gara auto Bălți. Acest fapt se datorează efectului negativ al impactului antropic din ecosistemul urban Bălți asupra biodiversității și prezenței a diferitor familii (Chenopodiaceae și Poaceae) de plante vegetale în probele analizate.

The largest amount of fresh phytomass was registered in the village of Mărculești, followed by the city of Balți (the upper partand the outskirts).In the rest of the sites the fresh phytomass was similar. In some samples the dry plant mass differed significantly from the wet one. This can be explained by the differences in plant species represented in different samples. Some of the plants (representatives of the Chenopodiaceae family) would lose much weight after drying, while others practically would not (representatives of the Poaceae family) because they were in the fruiting phase and had ears. The largest green phytomass, dry phytomass, organic matter content and water content were measured in the samples taken in the village of Mărculești, upstream of the city ofFloresti, where the anthropic impact was minimal. The lowest dry phytomass and organic matter content (the most important characteristics of the biocenose productivity)were observed at a bus station in Bălți. This fact can be explained by the negative anthropogenic impact in the Balti urban ecosystem on the biodiversity, and by the presence of plants from different families (Chenopodiaceae and Poaceae) in the analyzed samples. 8 references, 4 figures.

Наибольшее количество свежей фитомассы зарегистрировано в селе Мэркулешты, за которым следует город Бэлць (в верхней части и на перифериях), на остальных точках исследования свежая фитомасса была практически одинакова. Сухая растительная масса в некоторых образцах существенно отличалась от влажной. Это объясняется тем, что в данных образцах присутствовали разные виды растений, некоторые из которых (представители семейства Chenopodiaceae) высохнув, становились очень лёгкими, а другие - практически не меняли свой вес, поскольку находились в фазе плодоношения и имели колосья (семейство Poaceae). Установлено, что наибольшее количество зелёной фитомассы, сухой фитомассы, органического вещества и влаги было определено в пробах, отобранных в селе Мэркулешть выше по течению от г. Флорешть, где антропогенное воздействие минимально. По сухой фитомассе и органическим веществам (важнейшие характеристики продуктивности биоценозов) на последнем месте находилась точка исследования «Автобусная станция Бельцы». Этот факт объясняется негативным влиянием антропогенного воздействия городской экосистемы Бэлць на биоразнообразие, а также наличием в анализируемых образцах представителей других семейств растений (Chenopodiaceae и Poaceae). Библ.- 8. рис - 4.

Cuvinte-cheie
ecosisteme urbane și rurale, producția primară a fitocenozelor, fitomasă proaspătă, fitomasă uscată, materie organică a stratului ierbos, impactul de mediu,

urban and rural ecosystems, primary production of phytocenoses, fresh phytomass, dry phytomass, plant organic matter, environmental impact,

городские и сельские экосистемы, первичная продукция фитоценозов, свежая фитомасса, сухая фитомасса, органическое вещество растений, воздействие на окружающую среду