Reacţii de asamblare dublă pentru prepararea materialelor magnetice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
35 0
SM ISO690:2012
SECU, Mihail; PALAMARCIUC, Oleg. Reacţii de asamblare dublă pentru prepararea materialelor magnetice. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 78. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Reacţii de asamblare dublă pentru prepararea materialelor magnetice


Pag. 78-78

Secu Mihail1, Palamarciuc Oleg12
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări „Paul Pascal”, CRPP-CNRS, Pessac, Franţa
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2021


Rezumat

În chimia modernă o atenţie deosebită se acordă studiului combinaţiilor cordinative cu proprietăţi utilizabile în produse finite necesare societăţii. În calitate de exemplu potrivit pot servi substanţele cu proprietăţi fizice neordinare utilizate pentru stocarea informaţiei digitale. Printre aceşti compuşi un loc deosebit revine combinaţiilor coordinative cu metalele de tranziţie care reprezentă în final molecule magnetice cu un comportament variabil în funcţie de factorul extern aplicat: temperatură, presiune, lumină, câmp magnetic etc. În contextul acestor cerinţe a evoluat şi sinteza chimică. Perfecţionarea metodelor de preparare a substanţelor cu proprietăţi predestinate este un domeniu prioritar în chimia preparativă. Pentru a obţine combinaţii coordinative cu proprietăţi excepţionale nu este suficientă realizarea unei sinteze simple din predecesori pregătiţi în rezultatul căreia se produce o specie simplă. Deseori sunt necesare intervenţii mai serioase, care invocă procese suplimentare de pregătire a predecesorilor, obligându-i să treacă prin etape de activare, şi dau naştere unor produse neobişnuite, în ceia ce priveşte componenţa şi structura finală. Aceste reacţii au fost numite reacţii template sau reacţii de asamblare şi sunt cu succes folosite pentru proiectarea şi sinteza unor noi edificii moleculare cu proprietăţi neobişnuite. În prezenta lucrare sunt prezentate două tipuri de reacţii de asamblare folosite pentru proiectarea şi prepararea unor sisteme cu interacţiuni magnetice de schimb. Prima reacţie de asamblare vizează condensarea a două fragmente organice - a aldehidei salicilice cu S-metiltiosemicarbazona aldehidei salicilice, în rezultatul căreia se formează SmetilN1,N4-bis-(saliciliden)-izotiosemicarbazida (H2LS-CH3) coordinată în jurul ionului Mn(III) în cadrul cationului complex [Mn(LS-CH3]+. A doua reacţie de asamblare are loc la combinarea acestui cation cu diferite blocuri paramagnetice care produc sisteme de tipul celor prezentate mai jos, în care se realizează interacţiuni magnetice de schimb. Sunt prezentate detaliat condiţiile de sinteză, structura şi rezultatele cercetărilor criomagnetice. Alegerea potrivită a blocurilor paramagnetice şi asamblarea structurilor cu interacţiuni feromagnetice pronunţate oferă posibilitate obţinerii materialelor magnetice de perspectivă pentru utilizare în domeniul respectiv.

Cuvinte-cheie
Reacţii de asamblare, tiosemicarbazidă, compus coordinativ, precursori de Mn(III).

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-128928</doi_batch_id>
<timestamp>1624495894</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>International Conference of Young Researchers </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-9898-4-8.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Reacţii de asamblare dublă pentru prepararea materialelor magnetice</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihail</given_name>
<surname>Secu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Oleg</given_name>
<surname>Palamarciuc</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>78</first_page>
<last_page>78</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>