Vapoenuclearea transuretrală Thulium: YAG laser a prostatei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
97 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-09 16:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.65-002-036.12-085.324:595.7 (2)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (232)
Articulata (114)
SM ISO690:2012
PLEŞACOV, Alexei; VLADANOV, Ion; COLȚA, Artur; GHICAVÎI, Vitalie. Vapoenuclearea transuretrală Thulium: YAG laser a prostatei. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 1(88), pp. 79-82. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.1(88).10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687

Vapoenuclearea transuretrală Thulium: YAG laser a prostatei

Transurethral Thulium: YAG laser vapoenucleation of the prostate

Трансуретральная тулиевая вапоэнуклеация простаты


DOI: 10.52556/2587-3873.2021.1(88).10
CZU: 616.65-002-036.12-085.324:595.7
Pag. 79-82

Pleşacov Alexei, Vladanov Ion, Colța Artur, Ghicavîi Vitalie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2021


Rezumat

Chirurgia laser a prostatei reprezintă actualmente o alternativă pentru alte metode de tratament chirurgical, cum ar fi rezecția transuretrală mono sau bipolară și chirurgia clasică deschisă. Implementarea vapoenucleerii transuretrale Th ulium: YAG laser a prostatei deschide oportunități noi în tratamentul hiperplaziei benigne de prostată. Astfel, utilizarea Th uVEP cu morcelarea ulterioară a nodulilor adenomatoși vapoenucleați poate schimba absolut abordarea tratamentului chirurgical al hiperplaziei benigne de prostată. În cadrul Clinicii de urologie USMF „ Nicolae Testemițanu” tratamentului chirurgical miniminvaziv prin vapoenucleere transuretrală Th ulium: YAG laser a prostatei au fost supuși 23 de pacienți cu diagnostic de hiperplazie benignă de prostată. Procedeul chirurgical a fost bine tolerat de către pacienți. Pacienții, vârsta medie a cărora a constituit 62,4±3 ani au fost evaluați postoperatoriu la 3, 6 și 12 luni. A fost determinată o ameliorare progresivă a scorului IPSS, QoL. IPSS s-a redus cu 15 puncte, iar Qol cu 2 puncte. Nu a fost raportată o scădere semnifi cativă a punctajului scorului IIFE-5. Creșterea maximă a Qmax și Qmean la 12 luni a constituit 150% și 139,4%, corespunzător. Creșterea volumului micțional a constituit în mediu 59 ml sau 47,9%. Reducerea medie a volumului de prostată a constituit – 41±5 cm3 (-4,1%), iar volumul urinei reziduale a scăzut în mediu cu 66±18 ml (-77%). Luând în considerare efi ciența excelentă și traumatismul minim al Th uVEP, ar fi posibil să recomandăm această metodă în calitate de tratament chirurgical de elecție al hiperplaziei benigne de prostată.

Laser prostate surgery is currently considered as being an alternative to other surgical approaches like mono or bipolar transurethral resection and classical open surgery. The implementation of transurethral Thulium: YAG laser vapoenucleation of the prostate opens up new avenues in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Therefore, the use of Th uVEP and the subsequent fragmentation of vapoenucleated adenomatous nodules may completely change the surgical approach in the treatment of benign prostatic hyperplasia. The study included 23 patients with benign prostatic hyperplasia, who underwent minim invasive surgical treatment via transurethral Thulium: YAG laser vapoenucleation within the Urology Clinic of „Nicolae Testemitanu” SUMPh. The patients tolerated the surgical procedure well. Patients, with mean age of 62.4±3 years, were assessed at 3, 6, and 12 months aft er the surgery. A constant improvement of the IPSS and QoL scores was determined. A 15-point IPSS and 2-point Qol decrease was registered. No signifi cant decrease in IIFE-5 score was reported. The highest Qmax and Qmean increase was registered at 12 months: 150% and 139.4% respectively. The mean urine output increased to 59ml or 47.9%. The mean prostate volume decreased to 41±5cm3 (-4.1%), whereas the volume of residual urine showed a decrease of about 66±18ml (-77%). Given the excellent effi cacy of minimally invasive ThuVEP, it might be recommended as a surgical method of choice in the treatment of benign prostatic hyperplasia.

Лазерная хирургия простаты в настоящее время является альтернативой другим методам хирургического лечения, таким как моно- или биполярной трансуретральной резекции и классической открытой операции. Внедрение Thulium: YAG-лазера для трансуретральной вапоэнуклеации простаты открывает новые возможности в лечении доброкачественной гиперплазии простаты. Таким образом, применение ThuVEP с последующей фрагментацией вапоэнуклеированных аденоматозных узлов может полностью изменить подход к хирургическому лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы. В клинике урологии ГУМФ «Николае Тестемицану» с помощью трансуретральной вапоэнуклеации простаты с помощью Th ulium: YAG лазера было проведено малоинвазивное хирургическое лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы у 23 пациентов. Пациенты хорошо перенесли хирургическое вмешательство. Пациенты, средний возраст которых составил 62,4±3 года, были обследованы после операции через 3, 6 и 12 месяцев. Было определено прогрессирующее улучшение показателя качества жизни по шкале IPSS и QoL. IPSS снизился на 15 пунктов, а Qol на 2 пункта. Не было замечено значительного снижения оценки IIFE-5. Максимальное увеличение Qmax и Qmean через 12 месяцев составило 150% и 139,4% соответственно. Увеличение объема мочеиспучкания составило в среднем 59 мл или 47,9%. Среднее уменьшение объема простаты составило -41±5 см3 (-4,1%), а объем остаточной мочи уменьшился в среднем на 66±18 мл (-77%). Учитывая превосходную эффективность и минимальную травматичность ThuVEP, можно было бы рекомендовать его в качестве метода выборa хирургического лечения доброкачественной гиперплазии простаты.

Cuvinte-cheie
Prostata, laser,

prostate, laser,

простата, лазер