Harmful effects of electromagnetic field on different tissues: a review
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
22 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.875+612.014.42 (1)
Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă (71)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (451)
SM ISO690:2012
IȘIL, Ahmet Murat; ERDEN, Burak; ONGEL, Kurtulus. Harmful effects of electromagnetic field on different tissues: a review. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2021, nr. 1(88), pp. 21-25. ISSN 1729-8687.
10.52556/2587-3873.2021.1(88).02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687

Harmful effects of electromagnetic field on different tissues: a review

Efecte nocive ale câmpului electromagnetic asupra diferitor țesuturi: o revizuire

Вредное воздействие электромагнитного поля на разные ткани: обзор


CZU: 614.875+612.014.42
DOI: 10.52556/2587-3873.2021.1(88).02
Pag. 21-25

Ișil Ahmet Murat1, Erden Burak2, Ongel Kurtulus2
 
1 İzmir Bozyaka Education And Research Hospital,
2 Izmir Katip Celebi University (IKCU), Izmir
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2021


Rezumat

Studies about the potential eff ects of the electromagnetic fi eld on the human body are increasing day by day. In this study; new investigations on this fi eld were tried to be explained by the help of literature. It is shown in many studies that electromagnetic waves as well as the electromagnetic field that is given out by some of the equipment we use, create negative eff ects on biological systems of humans. Moreover; it had concluded that there are roles of molecular pathways such as oxidative stress on electromagnetic fi eld induced diseases. Th ese eff ects are the short term eff ects and long term eff ects. Preventitive measures should be high priority and risks should be minimized.

Studiile privind efectele potențiale ale câmpului electromagnetic asupra corpului uman cresc în fi ecare zi. Această lucrare încearcă să explice noile cercetări din domeniu pornind de la literatura relevantă. În multe studii se arată că undele electromagnetice, precum și câmpul electromagnetic oferit de unele dintre echipamentele pe care le folosim, creează efecte negative asupra sistemelor biologice ale oamenilor. În plus, s-a stabilit că există o infl uență a căilor moleculare, cum ar fi stresul oxidativ asupra bolilor induse de câmpul electromagnetic. Sunt efecte pe termen scurt și efecte pe termen lung. Măsurile preventive ar trebui să fi e prioritare, iar riscurile ar trebui reduse la minimum.

Исследования о потенциальном воздействии электромагнитного поля на человеческий организм увеличиваются день ото дня. В этом исследовании; новые исследования в этой области пытались объяснить с помощью литературы. Во многих исследованиях показано, что электромагнитные волны, а также электромагнитное поле, излучаемое некоторым оборудованием, которое мы используем, оказывают негативное воздействие на биологические системы человека. Более того; был сделан вывод о роли молекулярных путей, таких как окислительный стресс, в заболеваниях, вызванных электромагнитным полем. Эти эффекты представляют собой краткосрочные и долгосрочные эффекты. Превентивные меры должны быть приоритетными, а риски должны быть сведены к минимуму.

Cuvinte-cheie
Cell degeneration, electromagnetic wave, cell phone, harmful eff ect,

Degenerare celulară, undă electromagnetică, telefon mobil, efect nociv,

клеточная дегенерация, электромагнитная волна, сотовый телефон, вредное воздействие