Інформаційна безпека: ґенеза принципів і підходів на прикладі досліджень класиків військової думки
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
114 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-20 21:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327 (1255)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1190)
SM ISO690:2012
ЛИСЕНКО, Сергій. Інформаційна безпека: ґенеза принципів і підходів на прикладі досліджень класиків військової думки. In: Supremația Dreptului. 2019, nr. 2, pp. 184-191. ISSN 2345-1971.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Supremația Dreptului
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1971

Інформаційна безпека: ґенеза принципів і підходів на прикладі досліджень класиків військової думки

CZU: 327

Pag. 184-191

Лисенко Сергій
 
Міжрегіона́льна акаде́мія управлі́ння персона́лом (МАУП)
 
Disponibil în IBN: 19 aprilie 2021


Rezumat

Статья посвящена анализу произведений выдающихся исследователей войны в контексте ее информационной составляющей. Автор прослеживает развитие военной мысли по информационной безопасности от трудов Сунь-Цзы и к идеям Филиппа Орлика, от идей Александра Суворова и Наполеона Бонапарта, концепции Карла фон Клаузевица, к идеям Лидделла Гарта и Роберта Гейтса, выделяя те наработки, которые сохраняют свою актуальность сегодня. В качестве итога охарактеризована роль информационного права и информационной безопасности в современных военных конфликтах.

Articolul este dedicat analizei lucrărilor unor cercetători de război de excepție în contextul componentei sale informaționale. Autorul urmărește dezvoltarea gândirii militare asupra securității informațiilor din scrierile lui Sun Tzu și către ideile lui Philip Orlik, de la ideile lui Alexander Suvorov și Napoleon Bonaparte, conceptul lui Karl von Clausewitz, până la ideile lui Liddell Garth și Robert Gates, subliniind acele dezvoltări care își păstrează relevanța în prezent. Drept urmare, a fost descris rolul dreptului informațional și al securității informațiilor în confl ictele militare moderne.

Th e article is devoted to the analysis of the works of prominent war researchers in the context of its information component. Th e author traces the development of military thought about information security from the works of Sun-Tzu and the ideas of PylypOrlyk, from the ideas of Alexander Suvorov and Napoleon Bonaparte, Carl von Klausevitz concept, to the ideas of Liddell Garth and Robert Gates, highlighting those ideas that remain relevant today. As a result, the role of information law and information security in modern military confl icts was described.

Cuvinte-cheie
война, информационная безопасность, информационное право, стратегия, разведка,

război, securitatea informaţiilor, legea informațiilor, strategie, informaţii,

war, information security, information law, strategy, intelligence service