Studiul floristic al ecosistemului urban Bălți din zona umedă a râului Răut
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
96 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-01 09:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.75(478) (20)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (316)
SM ISO690:2012
GRABCO, Nadejda; CERTAN, Corina; PORTARESCU, Anastasia; BULIMAGA, Constantin. Studiul floristic al ecosistemului urban Bălți din zona umedă a râului Răut. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Ediția 8, Vol.1, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 62-66. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Studiul floristic al ecosistemului urban Bălți din zona umedă a râului Răut


CZU: 502.75(478)
Pag. 62-66

Grabco Nadejda1, Certan Corina2, Portarescu Anastasia2, Bulimaga Constantin2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Proiect:
20.80009.7007.11 Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile.
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2021


Rezumat

Urbanizarea influenţează structura și compoziția vegetației unei regiuni, reduce efectivul speciilor, speciile cu amplitudine ecologică îngustă dispar, specii neautohtone îşi manifestă caracterul invaziv etc. În rezultatul schimbărilor apar forme noi de specii izolate, se stabilesc trăsăturile lor specifice. Diversitatea floristică a ecosistemului urban Bălți, care face parte din Districtul (VII) al Stepei Bălţilor, a demonstrat că flora acestui ecosistem se deosebeşte evident de flora zonală tipică spontană a stepelor. Studiul floristic indică, că flora acestui ecosistem s-a format pe calea pătrunderii speciilor spontane autohtone, care s-au adaptat la condiţiile urboecosistemului şi a speciilor alohtone, care au pătruns pe diferite căi pe teritoriul Republicii Moldova

Urbanization influences the structure and composition of the vegetation of a region, reduces the number of species, and species with narrow ecological amplitude disappear, nonnative species manifest their invasive character, etc. As a result of the changes, new isolated forms of species appear, their specific features are established. The floristic diversity of the Balti urban ecosystem, which is part of the District (VII) of the Stepa Balti, has shown that the flora of this ecosystem obviously differs from the typical spontaneous zonal flora of the steppes. The floristic study indicates that the flora of this ecosystem was formed by the intrusion of native spontaneous species, which adapted to the conditions of the city’s ecosystem and non-native species, which intruted in different ways on the territory of the Republic of Moldova.