Hasdeu şi opera sa în cercetările de la Chişinău
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
406 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-24 19:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (347)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2035)
SM ISO690:2012
KOROLEVSKI, Svetlana. Hasdeu şi opera sa în cercetările de la Chişinău. In: Philologia, 2021, nr. 1(313), pp. 64-74. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Hasdeu şi opera sa în cercetările de la Chişinău

Hasdeu and his Works as Seen in the Research Made in Chișinău

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.1(313).05
CZU: 821.135.1(478).09

Pag. 64-74

Korolevski Svetlana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2021


Rezumat

The theme of Hasdeu and his works as seen in the research made in Chișinău involves two guidelines that complement each other: the editing of the work itself and the exegesis dedicated to Hasdeu’s heritage. Several Bessarabian researchers and publicists have commented on Hasdeu's personality, including in the interwar period. A special place among the contributions regarding Hasdeu’s legacy is occupied by the studies signed by Nicolae Romanenco, who, since the 1950s, has boosted the research and editing of the work of the great classic in Chișinău. The biographical course of B.P.-Hasdeu, the vast literary and scientific work were the object of thorough and documented study of researchers such as Gh. Bogaci, I. Vasilenco, H. Corbu, P. Zavulan, V. Cirimpei, V. Ciocanu, S. Berejan, P. Balmuș, V. Malaneți, M. Cimpoi, Gh. Bobână and others, whose approaches prove the uniqueness of Hasdeian spirit and its deep commitment in contemporaneity.

Tema Hasdeu şi opera sa în cercetările de la Chişinău presupune două linii directoare care se completează reciproc: editarea operei propriu-zise şi exegezele consacrate moştenirii hasdeiene. Asupra personalităţii lui Hasdeu s-au pronunţat mai mulţi cercetători şi publicişti basarabeni, inclusiv în perioada interbelică. Un loc aparte între contribuţiile privind moştenirea Hasdeu îl ocupă studiile semnate de Nicolae Romanenco, care, încă din anii ’50 ai secolului trecut, a impulsionat activitatea de cercetare şi editare a operei marelui clasic la Chişinău. Parcursul biografic al lui B. P.- Hasdeu, vasta operă literară şi ştiinţifică au constituit obiectul de studiu atent şi documentat al cercetătorilor Gh. Bogaci, I. Vasilenco, H. Corbu, P. Zavulan, V. Cirimpei, V. Ciocanu, S. Berejan, P. Balmuş, V. Malaneţchi, M. Cimpoi, Gh. Bobână ş.a., ale căror abordări fac dovada unicităţii spiritului hasdeian şi a profundei sale angajări în contemporaneitate.

Cuvinte-cheie
legacy, hasdeology, Hasdeu spirit, research, publishing, Bessarabian area, contemporaneity,

moștenire, hasdeologie, spirit hasdeian, cercetare, editare, spaţiu basarabean, contemporaneitate