Instrumente pentru facilitarea comunicării științifice în contextul științei deschise
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
61 0
SM ISO690:2012
GORCEAG, Silvia; BORDIAN, Elena. Instrumente pentru facilitarea comunicării științifice în contextul științei deschise. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 762.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Instrumente pentru facilitarea comunicării științifice în contextul științei deschise

Tools for facilitating scientific communication in the context of open science


Pag. 762-762

Gorceag Silvia, Bordian Elena
 
Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică
 
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2021


Rezumat

Background. Open science represents a new approach to the research process based on cooperative work and new ways of disseminating knowledge through the use of digital technologies and new collaboration tools. This movement has grown and registers transparent models. Objective of the study. The role of libraries in promoting research, by contributing to and supporting open access in raising awareness and increasing the availability and quality of open access documents. Material and Methods. Models of data collection, processing and sharing in the information environment. Open science is expressed through opening access to scientific research results, data exchange, visibility and recognition of the researcher through the use of data communication methods or tools, at any stage of the research process. The library is the institution that ensures the relationship between science. Results. The need to promote Open Science in the Republic of Moldova and assess the impact of open science by presenting the results of scientific research. Conclusion. This paper proposes tools for the development and implementation of tools to facilitate scientific communication. Scientific valorisation and visibility of results in order to allow the evaluation and monitoring of the scientific research process in the context of open science.

Introducere. Știința deschisă reprezintă o nouă abordare a procesului de cercetare bazat pe munca de cooperare și noi modalități de difuzare a cunoștințelor prin utilizarea tehnologiilor digitale și a noilor instrumente de colaborare. Această mișcare a luat amploare și înregistrează modele transparente. Scopul lucrării. Rolul bibliotecilor în promovarea cercetării, prin aportul și sprijinirea accesului deschis în creșterea nivelului de conștientizare, și sporind disponibilitatea și calitatea documentelor în acces deschis. Material și Metode. Modele transparente de colectare, prelucrare și partajare a datelor în mediul informațional. Știința deschisă este exprimată prin deschiderea accesului la rezultatele cercetărilor științifice, schimbului de date, vizibilitatea și recunoașterea cercetătorului prin utilizarea metodelor sau a instrumentelor de comunicare a datelor, în orice etapă a procesului de cercetare. Rezultate. Necesitatea promovării Științei Deschise în Republica Moldova și evaluarea impactului științei deschise prin prezentarea rezultatelor cercetărilor științifice. Concluzii. Această lucrare propune instrumente privind dezvoltarea și implementarea instrumentelor pentru facilitarea comunicării științifice. Valorificarea științifică și vizibilitatea rezultatelor în scopul de a permite evaluarea și monitorizarea procesului cercetării științifice în contextual ȘD.

Cuvinte-cheie
open science, Open Access, open infrastructure,

cheie: știință deschisă, acces deschis, infrastructură deschisă