Componenta mediatică a confruntărilor geopolitice: zona bazinului Mării Negre
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
69 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-20 23:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.56:659.3 (1)
Blocuri internaționale. (125)
Publicitate. Informare. Relații cu publicul (176)
SM ISO690:2012
LESCU, Mihail. Componenta mediatică a confruntărilor geopolitice: zona bazinului Mării Negre. In: Moldoscopie. 2020, nr. 4(91), pp. 127-143. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2020.4(91).13
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566

Componenta mediatică a confruntărilor geopolitice: zona bazinului Mării Negre

Media component of geopolitical clashes: Black Sea basin area

Composante médiatique des affrontements géopolitiques: zone du bassin de la Mer Noire

Медиакомпонент геополитических конфронтаций: зона Черноморского бассейна


DOI: 10.52388/1812-2566.2020.4(91).13
CZU: 327.56:659.3
Pag. 127-143

Lescu Mihail
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 aprilie 2021


Rezumat

Destrămarea Imperiului sovietic și dezvoltarea vertiginoasă a noilor tehnologii comunicaționale, au condus la reconfigurarea geopolitică a lumii, dar și au deschis calea fostelor republici sovietice spre democrație și colaborare cu țările europene. Pe măsura înaintării NATO și UE către hotarele Rusiei, aceasta depune eforturi atât militare, cât și propagandistico-ideologice, pentru a menține sub influența sa teritoriile de altă dată. Nu fără implicarea Rusiei în țările din „vecinătatea apropiată” – Ucraina, Republica Moldova și Georgia – au fost inspirate conflicte, scopul cărora este de a păstra controlul militar, politic, ideologic și economic asupra acestor regiuni. O luptă aprigă duce Rusia și pentru întărirea pozițiilor sale în regiunea Mării Negre, unde geografic se situează aceste trei state. În prezentul articol sunt evidențiate strategiile, tacticile și tehnicile aplicate de mass-media rusă în scopul atingerii obiectivelor geopolitice.

The collapse of the Soviet Empire and the dizzying development of new communication technologies, led to the geopolitical reconfiguration of the world, but also opened the way for the former Soviet republics to democracy and collaboration with European countries. As NATO and the EU advance towards Russia’s borders, it makes both military and ideological propaganda efforts to keep the territories of the past under its influence. Not without the competition of Russia in the countries of the “close neighborhood”- Ukraine, the Republic Of Moldova and Georgia were inspired conflicts, called to preserve military, political, ideological and economic control over these regions. A fierce battle is also waging by Russia for the strengthening of its positions in the Black Sea region, where geoprafically Ukraine, the Republic Of Moldova and Georgia are located. The article highlights the strategies, tactics and techniques applied by the Russian media in order to achieve geopolitical goals.

L’effondrement de l’Empire soviétique et le développement vertigineux des nouvelles technologies de communication ont conduit à la reconfiguration géopolitique du monde, mais ont également ouvert la voie aux anciennes républiques soviétiques vers la démocratie et la collaboration avec les pays européens. Alors que l’OTAN et l’UE avancent vers les frontières de la Russie, elle fait des efforts de propagande à la fois militaire et idéologique pour garder les territoires du passé sous son influence. Non sans la concurrence de la Russie dans les pays du “voisinage proche” – l’Ukraine, la République de Moldavie et la Géorgie – des conflits ont été inspirés, dont le but est de préserver le contrôle militaire, politique, idéologique et économique sur ces régions. Une lutte acharnée est également menée par la Russie pour le renforcement de ses positions dans la région de la mer Noire, où ces trois États sont géographiquement situés. Cet article met en évidence les stratégies, tactiques et techniques appliquées par les médias russes afin d’atteindre les objectifs géopolitiques.

Распад советской империи и стремительное развитие новых коммуникационных технологий привели к геополитической реконфигурации мира, а также открыли путь бывшим советским республикам к демократии и сотрудничеству с европейскими странами. По мере продвижения НАТО и ЕС на Восток, Россия прилагает как военные, так и пропагандистско-идеологические усилия, чтобы сохранить свое влияние над бывшими территориями. Не без участия России, в странах «ближнего зарубежья», - Украине, Республике Молдова и Грузии, - поддерживаются конфликты, цель которых сохранить военный, политический, идеологический и экономический контроль над этими регионами. Ожесточенную борьбу ведет Россия и за укрепление своих позиций в Черноморском регионе, где географически расположены эти три независимых государства. В данной статье выделены стратегии, тактики и техники, применяемые российскими СМИ с целью достижения геополитических интересов.

Cuvinte-cheie
mass-media, interese geopolitice, strategii și tactici ideologice, tehnici mediatice, bazinul Mării Negre, „conflicte îngheţate”,

media, geopolitical interests, ideological strategies and tactics, media techniques, Black Sea Basin, “frozen conflicts”,

médias, intérêts géopolitiques, stratégies et tactiques idéologiques, techniques médiatiques, bassin de la Mer Noire, “conflits gelés”,

средства массовой информации, геополитические интересы, идеологические стратегии и тактики, методы СМИ, бассейн Черного моря, «замороженные конфликты»