Дотримання прав суб’єктів кримінальних правопорушень працівникам органів забезпечення правопорядку
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
139 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-06 15:45
SM ISO690:2012
ЛАНДІНА, Анна. Дотримання прав суб’єктів кримінальних правопорушень працівникам органів забезпечення правопорядку. In: Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept. 4 decembrie 2020, Chișinău. Chișinău: Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2021, pp. 446-451. ISBN 978-9975-121-76-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept 2021
Conferința "Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept"
Chișinău, Moldova, 4 decembrie 2020

Дотримання прав суб’єктів кримінальних правопорушень працівникам органів забезпечення правопорядку


Pag. 446-451

Ландіна Анна
 
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
 
Disponibil în IBN: 5 aprilie 2021


Rezumat

Основоположні права і свободи закріплені у виді стандартів у міжнародних та національних нормативно-правових актах і їх дія розповсюджується рівною мірою на осіб, потерпілих від злочину, осіб, винних у вчиненні цих злочинів, а також осіб, що здійснюють діяльність з охорони правопорядку. Поліцейськими найчастіше вчинюються такі протиправні діяння, що порушують права людини, як обмеження особистої свободи та недоторканності (шляхом незаконного затримання або арешту), посягання на честь та гідність, катування та жорстоке поводження, застосування сили щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Підвищення рівня дотримання прав людини поліцейськими можна досягти шляхом розвитку правосвідомості самих поліцейськими: під час навчання та при підготовці до практичної діяльності поліцейських акцентувати увагу на тому, що права людини, незалежно від того, чи є вона потерпілим, чи правопорушником, є невід’ємними, і у своїй діяльності поліцейські зобов’язані дотримуватися тих основоположних принципів, які закріплені у національних та міжнародних нормативно-правових актах. У цьому вирішальну роль повинні відіграти не лише механізми внутрішнього та зовнішнього контролю над діяльністю поліцейських, але й усвідомлення самими працівниками органів забезпечення правопорядку прав і свобод людини. Найбільшу ефективність у цьому здатна забезпечити саме виховно-просвітницька діяльність щодо роз’яснення сутності та необхідності дотримання прав і свобод суб’єкта злочину.

Fundamental rights and freedoms are enshrined in the form of standards in international and national regulations and their effect extends equally to victims of crime, persons guilty of these crimes, as well as persons engaged in law enforcement. Police officers most often commit such illegal acts as violating human rights, such as restriction of personal liberty and inviolability (by unlawful detention or arrest), assault on honor and dignity, torture and ill-treatment, and the use of force against a person who has committed a criminal offense. Improving the level of respect for human rights by police officers can be achieved by developing the legal awareness of police officers themselves: during training and in preparation for practical activities of police officers, emphasize that human rights, regardless of whether they are victims or offenders, are inalienable. and in their activities, police officers are obliged to adhere to the fundamental principles enshrined in national and international regulations. Not only the mechanisms of internal and external control over the activities of the police should play a crucial role in this, but also the awareness of human rights and human rights law enforcement officers themselves. The most effective in this can be provided by educational activities to explain the nature and necessity of the rights and freedoms of the subject of the crime.

Cuvinte-cheie
орган забезпечення правопорядку, поліція, права і свободи людини, національна безпека, суб’єкт кримінального правопорушення,

law enforcement agency, police, human rights and freedoms, national security, subject of criminal offense