Interesul juridic al reproducerii umane asistate asupra filiației
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
254 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-19 13:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
34:612.63 (1)
Drept. Jurisprudență (12495)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (566)
SM ISO690:2012
ION, Carmen. Interesul juridic al reproducerii umane asistate asupra filiației. In: Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene. 11 decembrie 2020, Chișinău. Chisinau–Cazan–Galati: Tipografia „Adrilang“, 2020, pp. 121-126. ISBN 978-9975-3423-3-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene 2020
Conferința "Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene"
Chișinău, Moldova, 11 decembrie 2020

Interesul juridic al reproducerii umane asistate asupra filiației

CZU: 34:612.63

Pag. 121-126

Ion Carmen
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2021


Rezumat

The legislator expressed a special concern regarding the expression of consent to adoption by the persons provided by law, given that the adoption has the effect of terminating the kinship between the natural and adopted parents, on the one hand, and establishing the parentage between the adopted and the adoptive, on the other, onthe other hand. The science of human rights was established under the influence of the psilosophy of natural law, a psilosophy that found its major expression in the elaboration of the Universal; Declaration of Human Rights. The Theoretical platform of the Declaration is an extremely important conquest of natural law because it affirms the recognition of „the inherent dignity of members of the Human members of the human family and their equal and inalienable rights...”, because it affirms rights that precede positive recognition by legislators and which they cannot suppress. The ideas of freedom, equality, non-discrimination would remain pure theories in psilosophial conceptions if they werw not enshrined in law. Family relationships are part of this natural law perspective because nature itself attracts one sex to another to form the union necessary for reproduction, and the conservation of the human species. From family relationships are born paternity and filiation relationships. Parents have a natural right to have children, but they alse have obligations to their children, such as the obligation to feed them

Legiuitorul a manifestat o preocuparespeciala privind exprimarea consimțământului la adopție de către persoanele prevăzute de lege, având în vedere faptul că adopția are ca efect încetarea raporturilor de rudenie dintre părinții firești și adoptat, pe de o parte, și stabilirea filiației între adoptat și adoptator, pe de altă parte. Ştiinţa drepturilor omului s-a constituit sub influenţa filozofiei dreptului natural, filozofie care şi-a găsit expresia majoră în elaborarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Platforma teoretică a Declaraţiei este o cucerire extrem de importanta a dreptului natural pentru că ea afirmă recunoaşterea "demnităţii inerente membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile...", pentru că afirmă drepturi care sunt anterioare recunoaşterii pozitive din partea legiuitorilor şi pe care ei nu le pot suprima. Ideile de libertate, egalitate, nediscriminare ar rămâne teorii pure în concepţii filozofice dacă nu ar fi consacrate pe cale legislativă.. raporturile de familie se înscriu în această optică de drept natural intrucat natura însăşi atrage un sex spre altul pentru a se forma uniunea necesară reproducerii şi conservării speciei umane. Din raporturile de familie se nasc raporturi de paternitate şi de filiaţie. Părinţii au dreptul natural de a avea copii, dar în aceeaşi măsură au şi obligaţii faţă de copiii lor, de exemplu obligatia de a-l hrani. [ p. 14-20]

Cuvinte-cheie
establishment of parentage, adoption, medically assisted human reproduction with a third donor, gestation for another, artificial insemination.,

stabilire filiatie, adopţie, reproducerea umana asistata medical cu tert donator, gestatie pentru altul, inseminare artificiala