Secretul medical în legislația Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
28 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-23 22:40
SM ISO690:2012
CEPRAGA, Pavel. Secretul medical în legislația Republicii Moldova. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 111.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Secretul medical în legislația Republicii Moldova

Medical secrecy in legislation of Republic of Moldova


Pag. 111-111

Cepraga Pavel
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2021


Rezumat

Background. The medical professional secret is important part, both from a medical and from a legal point of view, because the hiding of private information by the patient can change the therapeutic behavior and the divulgation of personal data, by the doctor, can cause serious harm to the patient. Objective of the study. The development of the bioethical culture with legal references, displaying the need to update certain legal regulations stipulating the principle of confidentiality, in order to establish clear limits of its applicability. Material and Methods. Scientific publications, The Charter of Fundamental Rights of the European Union, Civil Code of RM, The European Convention on Human Rights, The Declaration of WMA, organic laws of Republic of Moldova. Results. A legal basis for establishing and managing the medical secret in Republic of Moldova has been identified. The legal issues that appear as a result of ignorance of the legislation of RM, in general and of the concept of medical secret, in particular, were revealed. Social behavioral gaps were found among patients and medical stuff, in terms of non-compliance with the concept of medical secret. The necessary information has been obtained on the conscientious use of personal data protection. Conclusion. We now increasingly witness serious deviations from the rules, even from state officials, and many patients, as a part of a society of the third millennium, do not know their rights to the confidentiality of information.

Introducere. Secretul profesional medical este important din punct de vedere medical și juridic, deoarece ascunderea unor informații private, de către persoana-pacient poate modifica conduita terapeutică, iar divulgarea lor de către medic poate produce prejudicii grave pacientului. Scopul lucrării. Dezvoltarea culturii bioetice cu referințe juridico-legale, etalând nevoia actualizării anumitor reglementări legale ce stipulează principiul confidențialității, întru stabilirea unor limite clare ale aplicabilității sale. Material și Metode. Publicaţiile ştiinţifice, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Codul Civil al RM, Convenția europeană a Drepturilor Omului, Declarația Asociației Medicale Mondiale de la Geneva, legi organice ale Republicii Moldova. Rezultate. A fost identificată o bază legală de constituire și gestionare a secretului medical în Republica Moldova. Au fost relevate problemele legale ce apar în urma necunoașterii legislației RM, per general și a conceptului de secret medical, în special. S-au depistat lacunele comportamentale sociale în rândul pacienților și al personalului medical, prin prisma nerespectării tainei medicale. S-au obținut informațiile necesare privind utilizarea conștiincioasă a posibilităților de protecție a datelor cu caracter personal. Concluzii. Actualmente, tot mai frecvent se atestă abateri grave de la normele ce reglementează principiul confidențialității, chiar și din partea înalților demnitari de stat, iar mulți pacienți nu-și cunosc drepturile privind confidențialitatea informațiilor, inclusiv și secretul medical

Cuvinte-cheie
medical secret, rights, doctor, patient, law, divulgation, confidentia,

secret medical, drepturi, medic, pacient, lege, divulgare, confidenţialitate