Calitatea asistenței medicale primare acordată copiilor afectați de migrația economică a părinților
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
136 0
SM ISO690:2012
DOBROSTOMAT, Galina. Calitatea asistenței medicale primare acordată copiilor afectați de migrația economică a părinților. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători. 16-18 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2019, p. 177. ISBN 978-9975-82-148-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2019
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 16-18 octombrie 2019

Calitatea asistenței medicale primare acordată copiilor afectați de migrația economică a părinților

Quality of primary health care offered to children affected by economical migration of their parents


Pag. 177-177

Dobrostomat Galina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2021


Rezumat

Introducere. Asistența medicală primară (AMP) joacă un rol primordial în profilaxia bolilor și men-ținerea sănătății. În prezent, conform statisticii oficiale, în migraţia cu scop de muncă sunt antrenate circa 25% din populaţia economic-activă a Republicii Moldova. Numărul copiilor rămaşi fără grijă părintească prin migrația parentală de muncă (MPM) este 30320.
Scopul lucrării. Evaluarea calității asistenței medicale primare oferită copiilor afectați de migrația parentală de muncă.
Material şi metode. Studiu retrospectiv, de cohortă. În cadrul studiului s-a analizat formularul 112/e a 100 de pacienţi (vîrsta: 2-17 ani) privind efectuarea vizitelor programate la medicul de familie. Perioada analizată: 2000-2018.
Rezultate. Rata vizitelor programate efectuate la medicul de familie a fost 63%, dintre care înaintea vs. după plecarea părintelui a fost: 87,25% vs. 12,75%, la vîrsta de 0-12 luni: 89,8% vs. 19,5%, la 1-3 ani: 50,2% vs. 46,8%, la 4-7 ani: 92,5% vs. 75,9%, la 8-11 ani: 26% vs. 39,5%, la 12-17 ani: 3.1% vs. 13,6%.
Concluzii. (1) MPM influențează negativ calitatea AMP, astfel din copiii afectați de MPM au efectuat toate vizitele programate la medicul de familie doar 63%, dintre care 12,75% au fost efectuate după plecarea părinților. (2) MPM are un impact major asupra sănătății copiilor.Introduction. Primary Health Care (PHC) is essential in preventing diseases and maintaining health by educating the population and early detection of diseases. According to official statistics, about 25% of the economically active population of the Republic of Moldova is involved in the labor migration. The number of children left without parental care through parental labor migration (PLM) is 30320.
Objective of the study. To asses the quality of primary care offered to children affected by parental labor migration.
Material and methods. A retrospective, cohort study. There were analyzed scheduled visits (SV) to the family doctor according to the 112/e form of 100 patients with age between 2-17 years. Analyzed period-2000-2018.
Results. The rate of SV to the family doctor was 63%, of which before PLM – 87.25% and after PLM – 12.75%. The distribution of SV at different periods of live was: at 0-12 months: 89.8% vs. 19.5%, at 1-3 years: 50.2% vs. 46.8%, at 4-7 years: 92.5% vs. 75.9%, at 8-11 years: 26% vs. 39.5%, at 12-17 years: 3.1% vs. 13.6%.
Conclusions. (1) Parental labor migration (PLM) influences negatively the quality of PHC, only 63% of the children affected by PLM performed all the SV to the family doctor, of which only 12.75% were done after the parents left. (2) PLM has a major impact on children's health.Cuvinte-cheie
migraţie, asistenţă medicală primară, copii, părinţi, sănătate,

migration, primary health care, pediatrics, parents, health