Optimization of the waste processing procedure of the beer industry and obtaining lipid preparations from yeast biomass
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
125 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-01 10:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.1+57.08 (1)
Microbiologie industrială. micrologie industrială. Fermentare, industrii de fermentare. Industria băuturilor. Industria stimulenților (397)
Tehnici biologice, echipament şi metode experimentale în general (135)
SM ISO690:2012
TOFAN, Elena; CHISELITSA, Natalia; CHISELITSA, Oleg; BESHLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; LOZAN, Ana; DANILIŞ, Marina. Optimization of the waste processing procedure of the beer industry and obtaining lipid preparations from yeast biomass. In: Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society. Ediția 3, 11-12 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, pp. 215-217.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3, 2021
Conferința "Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society"
Chişinău, Moldova, 11-12 februarie 2021

Optimization of the waste processing procedure of the beer industry and obtaining lipid preparations from yeast biomass

Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice


CZU: 663.1+57.08
Pag. 215-217

Tofan Elena, Chiselitsa Natalia, Chiselitsa Oleg, Beshliu Alina, Efremova Nadejda, Lozan Ana, Daniliş Marina
 
Institute of Microbiology and Biotechnology
 
Proiect:
20.80009.5107.16 Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2021


Rezumat

Currently, special attention is paid to the use of industrial by-products, in particular those obtained in huge quantities in the brewing and wine, making process, as a source for the production of natural preparations with high biological value. In this study are presented results related to the recovery of beer yeast biomass from the sediments of the beer industry, by obtaining lipid extracts with valuable biochemical composition. Thus, applying the optimized autolysis method, with the use of sodium phosphate buffer at 45 ° C for the destruction of the cell wall and fractional extraction with hydric, alkaline and acidic solutions, various liquid and solid fractions were obtained from the biomass of brewer’s yeast with varied lipid content. It was established that the yeast biomass contains up to 5.3 ± 0.09 g% BAU of lipids, and in the solid fractions, remaining after consecutive water and alkaline extractions, they constitute 5.16 ± 0.04 and 5.24 ± 0 respectively. .01% BAU, which highlights the inefficiency of lipid extraction with hydric and alkaline solutions. Next, the acidic liquid and the solid fraction, insoluble in alkalis and acids, were obtained. The amount of lipids of 3,0 ± 0,04 g% BAU in the acid fraction and 1,6 ± 0,23 g% BAU in the solid fraction indicates that some of the yeast lipids can be extracted with 0,5N acid solution acetic, and some remain in the fraction insoluble in alkalis and acids. Thus, in order to optimize the waste processing process of the beer industry and the complex recovery of yeast biomass, it is reasonable to include the lipid fraction extraction stage in the technological flow, after obtaining protein and mannoprotein extracts, which will be useful and as an additional step of purification of the β-glucan fraction

Actualmente, interes deosebit se acordă utilizării produselor secundare industriale, în special, celor obținute în cantități enorme în procesul de fabricare a berii și vinului, ca sursă pentru elaborarea preparatelor naturale cu valoare biologică înaltă. În acest studiu sunt prezentate rezultate ce țin de valorificarea biomasei de levuri de bere din sedimentele industriei de bere, prin obținerea unor extracte lipidice cu compoziție biochimică valoroasă. Astfel, aplicând metoda de autoliză optimizată, cu utilizarea tamponului fosfat de sodiu la temperatura 45°C pentru distrugerea peretelui celular și extracție fracționată cu soluții hidrice, alcaline și acide, din biomasa de levuri de bere au fost obţinute diverse fracţii lichide și solide cu conținut de lipide variat. S-a stabilit, că biomasa levuriană conține până la 5,3±0,09 g% BAU lipide, iar în fracțiile solide, restante după extracțiile hidrice și alcaline consecutive, acestea constituie 5,16 ±0,04 și respectiv 5,24±0,01 g% BAU, fapt ce evidențiază ineficiența extracției lipidelor cu soluții hidrice și alcaline. În continuare a fost obținută fracția lichidă acidă și cea solidă, insolubilă în alcalii și acizi. Cantitatea de lipide de 3,0±0,04 g% BAU în fracția acidă și de 1,6±0,23 g% BAU în cea solidă, indică că o parte din lipidele levuriene pot fi extrase cu soluţie 0,5N de acid acetic, iar o parte rămâne în fracţia insolubilă în alcalii și acizi. Astfel, pentru optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și valorificarea complexă a biomasei de levuri, este rezonabilă includerea etapei de extragere a fracţiei lipidice în fluxul tehnologic, după obţinerea extractelor proteice şi manoproteice, fapt ce va util și în calitate de etapă suplimentară de purificare a fracţiei β-glucanice.