Psychological aspects of torture and their impact on social mind
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
303 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-20 18:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.95:343.255 (1)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (792)
Drept penal în general (696)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Elena. Psychological aspects of torture and their impact on social mind. In: Supremația Dreptului. 2020, nr. 2, pp. 42-47. ISSN 2345-1971.
10.5281/zenodo.4543231
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Supremația Dreptului
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2345-1971

Psychological aspects of torture and their impact on social mind

Aspectele psihologice ale torturii și impactul acestora asupra conștiinței sociale

Aspects psychologiques de la torture et leur impact sur la conscience sociale

Психологические аспекты пыток и их влияние на социальное сознание

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4543231
CZU: 343.95:343.255

Pag. 42-47

Railean Elena
 
American University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 martie 2021


Rezumat

The subject of the psychology of torture receives much attention in scientific research. However, before the CO VI D-19 pandemic, the scientific question of the psychological aspects of torture seemed to be beyond global wide transdisciplinary discussion. This article deals with the blurred concept of the psychology of torture to bring more clarity regarding the connections with the terms obedience, disobedience, and compliance. In this article, we used Books Ngram Viewer to investigate the trends in understanding the psychology of torture from the perspectives of obedience, disobedience, and compliance. Generally, Books Ngram Viewer is used to investigate the frequencies of any set of search strings using a yearly count of n-grams found in sources printed between 1500 and 2019 in Google’s text corpora in English. I I t was investigated the period 2000-2019. The conclusion is that the psychology of torture is the result of the impact of environment and learning capacity on the mind and behavior of both, victim and torturer. Further research is needed to understand the correlations between torture and violence. These further investigations will contribute to the understanding of the diversity of intrinsic and extrinsic motivations and will outline the cause of torture in all human societies

S ubiectul psihologiei torturii este investigat în cercetările științifice. Cu toate acestea, înainte de pandemia CO VI D-19 problema științifică a aspectelor psihologice a torturii părea să fie dincolo de discuțiile transdisciplinare la nivel global. Acest articol tratează conceptul estompat al psihologiei torturii pentru a aduce mai multă claritate în ceea ce privește legăturile torturii cu termenii obedient, neobedient și conformitatea. În acest articol, am folosit Books Ngram Viewer pentru a investiga tendințele în înțelegerea psihologiei torturii din perspectiva ascultării, neascultării și conformității. În general, Books Ngram Viewer este utilizat pentru a investiga frecvențele oricărui set de șiruri de căutare, utilizând un număr anual de n-grame, găsite în surse tipărite între 1500 și 2019 în corpusurile de text Google. În această cercetare a fost studiată perioada 2000-2019. Concluzia este că psihologia torturii este rezultatul impactului mediului și al capacității de învățare asupra minții și comportamentului atât al victimei, cât și al torturatorului. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege corelațiile dintre tortură și violență. Aceste investigații suplimentare vor contribui la comprehensiunea diversității motivațiilor intrinseci și extrinseci și vor contura cauza datorită căreia tortura persistă în toate societățile umane.

Le sujet de la psychologie de la torture est étudié dans la recherche scientifique. Cependant, avant la pandémie de COVI D-19, la question scientifique des aspects psychologiques de la torture semblait dépasser les discussions transdisciplinaires au niveau mondial. Cet article traite du concept flou de la psychologie de la torture pour apporter plus de clarté concernant les liens entre la torture et les termes obidient, neobidient et conformity. Dans cet article, nous avons utilisé les livres Ngram Viewer pour étudier les tendances dans la compréhension de la psychologie de la torture du point de vue de l’obéissance, de la désobéissance et de la conformité. En général, Books Ngram Viewer est utilisé pour étudier les fréquences de n’importe quel ensemble de chaînes de recherche en utilisant un nombre annuel de n-grammes trouvés dans les sources imprimées entre 1500 et 2019 dans les corpus de texte Google. Dans cette recherche, la période 2000-2019 a été étudiée. La ligne de fond est que la psychologie de la torture est le résultat de l’impact de l’environnement et de la capacité à apprendre sur l’esprit et le comportement de la victime et le bourreau. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les corrélations entre la torture et la violence. Ces investigations complémentaires contribueront à la compréhension de la diversité des motivations intrinsèques et extrinsèques et permettront de déterminer la cause de la persistance de la torture dans toutes les sociétés humaines.

Тематика психологии пыток рассматривается в научных исследованиях. Однако, до пандемии COV ID-19 научная проблема психологических аспектов пыток, казалось, выходила за рамки глобальных трансдисциплинарных дискуссий. В данной статье рассматривается размытая концепция психологии пыток, чтобы прояснить связь между пытками и терминами «послушный», «непослушный» и «подчинение». Мы использовали Books Ngram Viewer для исследования тенденций в понимании психологии пыток с точки зрения послушания, непослушания и подчинения. Как правило, Books Ngram Viewer используется для исследования частотности любого набора поисковых строк с использованием годового количества n-граммов, найденных в печатных источниках между 1500 и 2019 годами в текстовых корпусах Google. В предлагаемом исследовании изучен период с 2000 по 2019 гг. Вывод заключается в том, что психология пыток является результатом воздействия окружающей среды и способности учиться на сознании и поведении как жертвы, так и мучителя. Чтобы понять взаимосвязь между пытками и насилием, необходимы дальнейшие дополнительные исследования. Эти исследования будут способствовать пониманию разнообразия внутренних и внешних мотивов и выявят причины пыток во всех человеческих обществах.

Cuvinte-cheie
torture, the psychology of torture, obedience, disobedience, compliance, violence,

tortură, psihologia torturii, ascultare, neascultare, respectare, violență,

torture, psychologie de la torture, obéissance, désobéissance, respect, Violence,

пытки, психология пыток, послушание, непослушание, уважение, насилие