Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
215 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-22 19:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
551.577+004.67:910.27 (1)
Meteorologie (337)
Date (75)
Probleme generale ale geografiei. Geografia ca știință. Expediții. Călătorii. (94)
SM ISO690:2012
NEDEALCOV, Maria; ŢURCANU, Viorica. Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 4(59), pp. 17-20. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.4509363
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic

The estimation of the number of dry days at topoclimatic level


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4509363
CZU: 551.577+004.67:910.27
Pag. 17-20

Nedealcov Maria, Ţurcanu Viorica
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Proiect:
20.80009.7007.08 Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor.
 
Disponibil în IBN: 16 februarie 2021


Rezumat

Dry days are considered if the daytime temperature is ≥25 °C and the relative humidity is ≤30 %. The estimation of this climate index is conditioned by the fact that in recent years there has been a significant increase of the number of dry days with a major impact on the agricultural and forestry sector in the summer months. The analysis of the obtained data demonstrates a significant variability both in time and space. Thus, the topoclimatic estimates reveal that at the level of the administrative district they can sum up a spatial differentiation of 11.6 days depending on the landforms, and at the locality level – they can register a variability of 6.1 days. We consider that the topoclimatic estimates are extremely necessary, in the conditions of a deficient pluviometric regime and in the conditions in which it is necessary to optimize the irrigation norms in the summer months.

Zilele uscate sunt considerate cele în care temperatura diurnă este ≥ 25 °C, iar umiditatea relativă a aerului constituie ≤ 30 %. Estimarea acestui indice climatic este condiționată de faptul că în ultimii ani se atestă o creștere esențială a numărului de zile uscate cu un impact negativ major asupra sectorului agricol și silvicol în lunile de vară. Analiza datelor obținute demonstrează o variabilitate semnificativă atât în timp, cât și în spațiu. Astfel, estimările topoclimatice relevă că la nivel de raion administrativ acestea pot însuma o diferențiere spațială de 11,6 zile în funcție de formele de relief, iar la nivel de localitate ele pot înregistra o variabilitate de 6,1 zile. Considerăm că estimările topoclimatice sunt indispensabile în condițiile unui regim pluviometric deficitar și în condițiile în care este necesară optimizarea normelor de irigare în lunile de vară.

Cuvinte-cheie
Geographic Information Systems, Numerical Relief Model, spatial interpolation, dry days, relative humidity,

Sisteme Informaționale Geografice, Modelul Numeric al Reliefului, interpolare spațială, zile uscate, umiditate relativă.