Биохимическая трансформация сероводорода и пути дезодорирования сточных вод
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
39 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
628.3+543.375.5 (1)
Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului (120)
Luarea probelor de apă și analiza (40)
SM ISO690:2012
КОВАЛЁВ, Виктор; КОВАЛЁВА, Ольга. Биохимическая трансформация сероводорода и пути дезодорирования сточных вод. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2020, nr. 6(136), pp. 177-185. ISSN 1814-3237.
10.5281/zenodo.4431823
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Биохимическая трансформация сероводорода и пути дезодорирования сточных вод

Transformarea biochimică a hidrogenului sulfurat și căile de deodorizare a apelor uzate

Biochemical transformation of hydrogen sulfide and ways of the waste wa-ters deodorization


CZU: 628.3+543.375.5
DOI: 10.5281/zenodo.4431823
Pag. 177-185

Ковалёв Виктор, Ковалёва Ольга
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 22 ianuarie 2021


Rezumat

Рассмотрены условия взаимодействия соединений серы с низкомолекулярными продуктами микробиологиче-ского расщепления органических соединений в сточных водах и осадках с образованием тиолов. Приводятся методы предотвращения этих процессов и удаления тиольных соединений из сточных вод с помощью железо-содержащего реагента, генерированного гальванохимическим растворением стружечных отходов. Представ-лена комплексная технологическая схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от соединений серы и дезодорирования осадков.

Sunt discutate condițiile de interacțiune a compușilor cu conținut de sulf cu produsele cu masa moleculară scăzută a fiziunii microbiologice a substanțelor organice cu formarea tiolilor. Sunt descrise metodele de prevenire a acestor procese și de eliminare a compușilor tiolici din apele reziduale cu ajutorul reactivului cu conținut de fier generat prin dizolvare galvano-chimică a deșeurilor de surcele. Se prezintă schema tehnologică complexă de purificare a apelor uzate menajere de compușii cu sulf și deodorizare a nămolului.

The conditions of sulphur compounds interaction with low-molecular products of microbiological splitting of organic compounds fusion with the thiols formation are discussed. The study describes the methods of preventing these processes and thiol compounds elimination from waste waters with the help of iron-containing reagent generated through the galvano-chemical dissolving of steel chip wastes. Authors present the complex technological scheme of household waste waters purification from sulphur compounds along with the sludge deodorization.

Cuvinte-cheie
сточные воды, сероводород, тиолы, дезодорирование,

ape uzate, hidrogen sulfurat, tiolii, deodorizare.,

waste waters, hydrogen sulphide, thiols, deodorization