Modele de politici și servicii de tineret în statele din europa de vest și est: bune practici pentru Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
254 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-22 18:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.346.32-053.6(4) (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (766)
SM ISO690:2012
PUTINĂ, Natalia; BORCOI, Mihaela. Modele de politici și servicii de tineret în statele din europa de vest și est: bune practici pentru Republica Moldova. In: Moldoscopie. 2020, nr. 3(90), pp. 131-142. ISSN 1812-2566.
10.5281/zenodo.4389199
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566

Modele de politici și servicii de tineret în statele din europa de vest și est: bune practici pentru Republica Moldova

Models of youth policies and services in western and eastern european states: good practices for the Republic of Moldova

Modèles de politiques et de services de jeunes dans les états d’europe occidentale et orientale: meilleures pratiques pour la République de Moldova

Модели молодежной политики и услуг в государствах западной и восточной европы: передовые практики для Республики Молдова

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4389199
CZU: 316.346.32-053.6(4)

Pag. 131-142

Putină Natalia, Borcoi Mihaela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2021


Rezumat

Politicile și serviciile de tineret sunt un sector deosebit de important pentru acest segment de cetățeni, iar cu timpul, începe să câștige tot mai mult interes, atât din partea guvernelor, cât și a organizațiilor internaționale. Tinerii reprezintă o forță motrice importantă a unei societăți, rezolvarea problemelor cu care se confruntă tinerii, precum și implicarea lor în viața civică, socială, economică și politică trebuie să devină o prioritate pentru orice guvern. Prezentul articol descrie principalele probleme cu care se confruntă tinerii la nivel național și internațional, precum și analizează experiența unor state europene cu experiențe pozitive în domeniul politicilor pentru tineret, în scopul identificării oportunităților și bunelor practici de politici și servicii pentru tineret, care pot să fie implementate în Republica Moldova.

Youth policies and services are a particularly important sector for that segment of citizens, which, over time, is gaining more interest from both governments and international organizations. Young people are an important driving force of a society, solving the problems that young people face, as well as their involvement in civic, social, economic and political life must become a priority for any government. This paper describes the main problems facing young people at national and international level, but also analyzes the experience of European countries with positive experiences in the field of youth policies, to identify opportunities and good practices of policies and services for the youth sector, which can be implemented in the Republic of Moldova

Les politiques et les services de jeunes sont un secteur particulièrement important pour ce segment de citoyens et, au fil du temps, il commence à susciter de plus en plus d'intérêt, tant de la part des gouvernements que des organisations internationales. Les jeunes sont un moteur important d'une société, la résolution des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés, ainsi que leur implication dans la vie civique, sociale, économique et politique doivent devenir une priorité pour tout gouvernement. Cet article décrit les principaux problèmes rencontrés par les jeunes aux niveaux national et international, ainsi que l'expérience des États membres des expériences européennes dans le domaine de la politique de la jeunesse, afin d'identifier les opportunités et les meilleures pratiques pour les politiques et les services pour les jeunes, qui peuvent être mis en oeuvre en République de Moldova.

Молодежная политика и услуги являются особенно важным сектором для этого сегмента граждан, и со временем они начинают вызывать все больший интерес как со стороны правительств, так и международных организаций. Молодые люди становятся важной движущей силой общества, решение проблем, с которыми сталкиваются молодые люди, а также их участие в гражданской, социальной, экономической и политической жизни должно стать приоритетом для любого правительства. В данной статье обозначены основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди на национальном и международном уровне, а также анализируется положительный опыт европейских стран в области молодежной политики для выявления возможностей и передовых практик молодежной политики и ее применения в Республике Молдова.

Cuvinte-cheie
politici de tineret, servicii de tineret, antrenare civică,

Youth policies, youth services, civic involvement,

politiques de jeunes, services de jeunes, implication civique,

молодежная политика, молодежные услуги, гражданское участие