Торговля людьми в Юго-Восточной Европе: многообразие форм
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
55 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-12 13:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.54(4-11/-13) (1)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (285)
SM ISO690:2012
АЛИСТРАТОВА, Оксана. Торговля людьми в Юго-Восточной Европе: многообразие форм. In: Moldoscopie. 2020, nr. 3(90), pp. 60-74. ISSN 1812-2566.
10.5281/zenodo.4388384
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566

Торговля людьми в Юго-Восточной Европе: многообразие форм

Traficul de ființe umane în Europa de Sud-Est: diversitate de forme

Trafficking in human beings in South-Eastern Europe: diversity of forms

Traite des êtres humains en Europe du Sud-Est: diversité des formes


CZU: 343.54(4-11/-13)
DOI: 10.5281/zenodo.4388384
Pag. 60-74

Алистратова Оксана
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2021


Rezumat

Торговля людьми является нарушением свободы и достоинства личности. Она охватывает все регионы, включая Юго-Восточную Европу, ставшая регионом происхождения, транзита и назначения жертв торговли людьми. В этой части европейского континента сформировались различные модели торговли людьми и используются практически все формы: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, принудительный труд, торговля детьми, попрошайничество, фиктивные браки, торговля органами и др. Республика Молдова сталкивается с этим явлением с середины девяностых годов прошлого столетия. Являясь частью Юго-Восточной Европы, наша страна переживала процессы, свойственные странам данного региона. Молдова выступает страной-поставщиком и в меньшей степени страной-транзитером жертв торговли людьми, сталкиваясь с аналогичными формами этого феномена. Государственные и общественные институты прилагают усилия для борьбы с этим преступным явлением, однако число жертв торговли людьми остается достаточно высоким.

Traficul de ființe umane este o încălcare a libertății și demnității omului. Acesta acoperă toate regiunile, inclusiv Europa de Sud-Est, care este o regiune de origine, tranzit și destinație a victimelor traficului. În regiune sunt identificate și continua să fie utilizate cele mai diverse modele de trafic de persoane: trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, muncă forțată, trafic de copii, cerșetorie, căsătorii fictive, trafic de organe etc. Republica Moldova se confruntă cu acest fenomen de la mijlocul anilor ’90. Fiind parte a Europei de Sud-Est, țara noastră a trecut prin procese similare țărilor din regiune. Moldova rămâne a fi o țară-sursă și în mai mică măsură o țară de tranzit a victimelor traficului de persoane și se confruntă cu aceleași forme de trafic, similare pentru întreaga regiune. Instituțiile publice și organizațiile non-guvernamentale depun eforturi pentru a combate acest fenomen criminal, însă numărul victimelor traficului de persoane în Moldova rămâne destul de mare.

Trafficking in human beings is a violation of the freedom and dignity of the individual. It covers all regions, including Southeastern Europe. Southeastern Europe is a region of origin, transit and destination of victims of trafficking. Various страmodels of human trafficking have been formed in the region and almost all forms are used: human trafficking for the purpose of sexual exploitation, forced labor, child trafficking, begging, fictitious marriages, organ trafficking, etc. The Republic of Moldova has faced this phenomenon since the mid-1990s. Being a part of Southeastern Europe, Moldova experienced the processes similar to the countries in this region. Moldova is a source country and in less extent a transit country for victims of trafficking in human beings, and is faced with forms of trafficking to the region. State and public institutions are making efforts to combat this criminal phenomenon, but the number of victims of human trafficking in Moldova remains quite high.

La traite des êtres humains est une violation de la liberté et de la dignité humaines. Il couvre toutes les régions, y compris L’Europe du Sud-Est, qui est une région d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite. Dans la région, les formes les plus diverses de traite des êtres humains sont identifiées et continuent d’ être utilisées: traite des êtres humains avec le but d’exploitation sexuelle, travail forcé, traite des enfants, mendicité, mariages fictifs, trafic d’organes, etc. La République de Moldova connaît ce phénomène depuis le milieu des années 90. Faisant partie de l’Europe du sud-est, notre pays a connu des processus similaires à ceux de la région Moldova reste un pays d’origine et, dans une moindre mesure, un pays de transit pour les victimes de la traite des êtres humains et connaît diverses formes de traite, similaires pour l’ensemble de la région. Les institutions publiques et les organisations non gouvernementales s’emploient à lutter contre ce phénomène criminel, mais le nombre de victimes de la traite des êtres humains en Moldova reste assez élevé.

Cuvinte-cheie
торговля людьми, сексуальная эксплуатация, принудительный труд, торговля детьми, попрошайничество,

trafic de persoane, exploatare sexuală, munca forțată, trafic de copii, cerșetorie,

human trafficking, sexual exploitation, forced labor, trafficking in children, begging,

traite des êtres humains, exploitation sexuelle, travail forcé, traite des enfants, mendicité