Применение трехосевых графиков в анализе
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
75 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-16 12:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.3:311.218 (1)
Producție (46)
Tehnica de cercetare. Pregătire. Tabelare (22)
SM ISO690:2012
ПАРМАКЛИ, Дмитрий; ТОДОРИЧ, Людмила; ДУДОГЛО, Татьяна. Применение трехосевых графиков в анализе. In: Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации . Editia 6, Vol.2, 26 octombrie - 26 noiembrie 2020, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Tipografia "Centrografic”, 2020, pp. 198-203. ISBN 978-9975-83-115-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2, 2020
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации "
Comrat, Moldova, 26 octombrie - 26 noiembrie 2020

Применение трехосевых графиков в анализе


CZU: 338.3:311.218
Pag. 198-203

Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
 
Комратский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2021


Rezumat

Показаны сущность и значение графиков при проведении анализа деятельности предприятий, при этом подчеркивается простота и высокая информационность трехосевых графиков. На конкретных примерах представлены графики взаимозависимости экономических показателей предприятий различных отраслей экономики южного региона страны. На семи видах трехосевых графиков показаны примеры взаимосвязи от трех до шести показателей деятельности предприятий. В статье подчеркивается высокая востребованность трехосевых графиков как в учебных, так и производственных целях.

The essence and significance of graphs when analyzing the activities of enterprises are shown, while emphasizing the simplicity and high information content of three-axis graphs. On specific examples, graphs of the interdependence of economic indicators of enterprises in various sectors of the economy of the southern region of the country are presented. Seven types of three-axis graphs show examples of the relationship of three to six business performance indicators. The article emphasizes the high demand for three-axis graphs for both educational and production purposes.

Sunt prezentate esența și semnificația graficelor atunci când se analizează activitățile întreprinderilor, subliniind în același timp simplitatea și conținutul de informații ridicat al graficelor pe trei axe. Pe exemple specifice, sunt prezentate grafice ale interdependenței indicatorilor economici ai întreprinderilor din diferite sectoare ale economiei din regiunea sudică a țării. Șapte tipuri de grafice pe trei axe prezintă exemple ale relației dintre trei până la șase indicatori de performanță a afacerii. Articolul subliniază cererea ridicată pentru grafice pe trei axe atât în scopuri educaționale, cât și în scopuri de producție.

Cuvinte-cheie
график, наглядность, взаимосвязь, экономические показатели, Анализ,

graph, clarity, relationship, economic indicators, Analysis,

grafic, claritate, relaţie, indicatori economici, analiză