Эстетический потенциал категорий имени существительного в художественных дискурсах (на материале современных художественных текстов)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
172 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-14 08:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.161.1'38'42+821.161.1.09 (1)
Limbi slave (slavone) de Est (Limba rusă, Limba ucrainiană, Limba bielorusă) (261)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (276)
SM ISO690:2012
СИРОТА, Елена. Эстетический потенциал категорий имени существительного в художественных дискурсах (на материале современных художественных текстов). In: Славянские чтения. 2020, nr. 14-15(20-21), pp. 168-191. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 14-15(20-21) / 2020 / ISSN 1857-4580

Эстетический потенциал категорий имени существительного в художественных дискурсах (на материале современных художественных текстов)

The aesthetic potential of noun categories in artistic discourses (based on modern literary texts)

Potențialul estetic al categoriilor substantivului în discursul artistic (în baza textelor artistice moderne)


CZU: 811.161.1'38'42+821.161.1.09
Pag. 168-191

Сирота Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2020


Rezumat

В статье исследуется вопрос об эстетическом потенциале категорий числа и падежа имени существительного; анализируются подходы к понятию «эстетика языковых средств»; освещаются дискуссионные вопросы в области таких категорий, как число и падеж имени существительного; выявляется специфика реализации эстетического потенциала данных категорий в поэтических текстах русской литературы XX-XXI столетий.

The article examines the question of the aesthetic potential of the categories of number and case of the noun; approaches to the concept of "aesthetics of linguistic means" are analyzed; controversial issues in the field of categories such as the number and the case of the noun are highlighted; the specificity of the aesthetic potential realization of these categories in the poetic texts of Russian literature of the XX century is revealed.

În articolul de față este supus analizei potențialul estetic al categoriilor gramaticale de număr și caz ale substantivului; sunt analizate abordările conceptului de „expresivitate a mijloacelor lingvistice”; se relevă problemele controversate cu privire la categoriile gramaticale ale substantivului: numărul și cazul; e scos în evidență specificul potențialului estetic al acestor categorii în textele poetice ale literaturii ruse a secolelor XX-XXI

Cuvinte-cheie
морфологическая категория, эстетика языковых средств, категория числа, категория падежа, стилистический прием, художественный текст,

morphological category, aesthetics of linguistic means, the category of number, the category of case, stylistic device, literary text,

categorie morfologică, expresivitatea mijloacelor lingvistice, categoria numărului, categoria cazului, mijloace stilistice, text literar