Thermal Four-Pole for Inclusion of Heat Pumps into the Heat Supply System with the CHP
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
168 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-06 00:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
697.34+621.577.42 (3)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (44)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (46)
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ПАЦЮК, В.И.; ТИМЧЕНКО, Д.; ЧЕРНЫШОВ, Павел; ЛОМОВЦЕВ, Павел. Thermal Four-Pole for Inclusion of Heat Pumps into the Heat Supply System with the CHP. In: Problemele Energeticii Regionale. 2020, nr. 4(48), pp. 90-100. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.4317194
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 4(48) / 2020 / ISSN 1857-0070

Thermal Four-Pole for Inclusion of Heat Pumps into the Heat Supply System with the CHP

Cuadripol termic pentru includerea pompelor de căldură în sistemul de alimentare cu căldură de la CET

Тепловой четырехполюсник для включения тепловых насосов в состав системы теплоснабжения на базе ТЭЦ


DOI: 10.5281/zenodo.4317194
CZU: 697.34+621.577.42
Pag. 90-100

Шит М.1, Журавлев А.А.1, Пацюк В.И.2, Тимченко Д.1, Чернышов Павел3, Ломовцев Павел4
 
1 Институт энергетики,
2 Молдавский Государственный Университет,
3 Балтийский государственный технический университет «Военмех»,
4 Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 20 decembrie 2020


Rezumat

The work deals with district heating systems based on cogeneration plants and the use of carbon dioxide heat pumps in them. Heat pumps are used in heating systems of buildings and use the heat of outdoor air as a source of low potential heat and, at the same time, the heat of return network water. The aim of the study is to develop the structure of a heat four-pole (HFP) for fitting of heat pumps with district heating system, determine the parameters of a heat exchanger with a variable surface area of the heat exchange installed in the return water line, and analyze one of the schemes of the HFP. The goal to be sought is achieved by solving the following tasks: development of requirements and justification of the HFP scheme, justification of it’s parameters. The most significant results are developed models of statics and dynamics of heat exchanger in HPF, means of the integration of carbon dioxide heat pumps into heat networks with high temperature schedules. The significance of the results obtained consists in deriving dependencies between the temperature schedule of heating system and HFP parameters, which can be used in the practice of designing a district heating systems with heat pumps. As a result of calculations, equations were obtained for the describing of the relationship between the area of the heat exchanger installed in the return water line, temperature drops at the ends of the heat exchanger, heat power of the heat exchanger. Keywords: heat exchanger, variable heat transfer surface, control system, mathematic model, heat pump.

În lucrarea se studieze sistemele de încălzire urbană bazate pe CET și utilizării pompelor de căldură pe dioxid de carbon. Pompele de căldură sunt utilizate în sistemele de alimentare cu căldură ale clădirilor și folosesc căldura aerului exterior ca sursă de căldură de potențial termic scăzut (PTS) și, în același timp, căldura apei din rețeaua de retur (RR). Scopul studiului este de a dezvolta structura unei cvadripol termic cu patru porturi (CTPP), de a determina parametrii unui schimbător de căldură cu o suprafață variabilă de schimb de căldură instalat în linia RR. Acest obiectiv este atins prin rezolvarea următoarelor sarcini: dezvoltarea cerințelor și justificarea schemei CTPP, justificarea parametrilor CTPP. Cele mai semnificative rezultate sunt modele de statică și dinamică HE, care fac posibilă construirea pompelor de căldură cu dioxid de carbon în rețelele de încălzire cu un grafic de reglare de regimului termic cu temperatură ridicată. Semnificația rezultatelor obținute constă în obținerea dependențelor dintre graficul de temperatură al RR și parametrii CTPP, care pot fi utilizați în practica. În rezultatele calculelor, s-au obținut ecuații pentru relația dintre aria schimbătorului de căldură instalat în conducta de retur, scăderea temperaturii la capetele schimbătorului de căldură în funcție de graficul de temperatură, puterea de căldură transferată de schimbătorul de căldură (TO) către evaporatorul pompei de căldură cu d

Работа посвящена системам централизованного теплоснабжения на базе ТЭЦ и использованием в них тепловых насосов на диоксиде углерода. Тепловые насосы использованы в системах теплоснабжения зданий и используют в качестве источника низкопотенциальной теплоты (НПТ) теплоту наружного воздуха, и, одновременно, теплоту обратной сетевой воды (ОСВ). Целью исследования является разработка структуры теплового четырехполюсника (ТЧП), определение параметров теплообменника с переменной площадью поверхности теплообмена, установленного в линии ОСВ. Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач: разработка требований и обоснование схемы ТЧП, обоснование параметров ТЧП. Наиболее существенными результатами являются гидравлическая схема ТЧП, модели статики и динамики ТО с ППТО, которые позволяют встраивать тепловые насосы на диоксиде углерода в тепловые сети с высоким температурным графиком. Значимость полученных результатов состоит в получении зависимостей между температурным графиком СО и параметрами ТЧП, которые могут быть использованы в практике проектирования СЦТ с ТНУ. В результате расчетов получены уравнения взаимосвязи между площадью теплообменника, установленного в линии обратной сетевой воды сети теплоснабжения, перепадами температур на концах теплообменника в зависимости от температурного графика, тепловой мощностью, передаваемой теплообменником (ТО) испарителю теплового насоса на диоксиде углерода при заданных режимах работы испарителя в зависимости от температурного графика. В результате решения уравнений динамики прямоточного и противоточного теплообменников при скачкообразном изменении площади поверхности теплообмена у кожухотрубного теплообменника получен вид передаточных функций ТО по каналам температуры нагреваемой воды на выходе и входе – изменение площади теплообмена. Установлено, что теплообменник, как объект управления температурой на выходе в зависимости от изменения площади поверхности теплообмена описывается нелинейной моделью типа Винера.

Cuvinte-cheie
heat exchanger, variable heat transfer surface, Control system, mathematic model, heat pump,

pompa de căldură, schimbător de căldură, suprafață variabilă a schimbului de căldură, Sistem de Control, model matematic,

теплообменник, переменная площадь поверхности теплообмена, математическая модель, тепловой насос