Rezolvarea chestiunilor de control judiciar prin apelare la practica Curții Europene a Drepturilor Omului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
475 28
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-26 12:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.645(4):341.231.14 (11)
Arbitraj internațional. Jurisdincție internațională (185)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (914)
SM ISO690:2012
OGANESEAN, Armen. Rezolvarea chestiunilor de control judiciar prin apelare la practica Curții Europene a Drepturilor Omului. In: Revista Naţională de Drept, 2020, nr. 7-9(237-239), pp. 123-134. ISSN 1811-0770. DOI: 10.5281/zenodo.4303744
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770

Rezolvarea chestiunilor de control judiciar prin apelare la practica Curții Europene a Drepturilor Omului

Judicial control issues resolution by appealing to the european Court of Human Rights case-law

La resolution des problemes du contrôle judiciaire par application de précédent de la Cour Européenne des Droits de l'homme

Решение вопросов судебного надзора путём применения прецедента Европейского Суда по Правам Человека

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4303744
CZU: 341.645(4):341.231.14

Pag. 123-134

Oganesean Armen
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2020


Rezumat

În prezentul articol am cercetat aspectele teoretice și practice ce vizează rezolvarea chestiunilor de control judiciar prin apelare la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, determinând în cadrul procesului penal național a naturii juridice și etalarea raționamentelor de aplicare a acesteia. De asemenea, am abordat perspectivele de utilizare a jurisprudenței ca izvor de drept în cadrul procesului penal cu relevarea particularităților și avantajelor aplicabilității jurisprudenței CtEDO în cadrul procesului penal. Prin cercetarea efectuată a fost realizată o investigație complexă a aspectelor teoretico-legislative privind aplicabilitatea jurisprudenței CtEDO în cadrul procesului penal în sfera realizării controlului judiciar la faza urmăririi penale. În lucrare sunt formulate concluzii și recomandări care pot constitui un fundament științific pentru eventualele modificări legislative.

In this article, we have investigated the theoretical and practical aspects of resolving judicial control subjects by appealing to the practice of the European Court of Human Rights. We have also determined the legal nature and reasons for case-law application in the national criminal process. We have also studied the perspectives of using jurisprudence as a source of law in the criminal process with the revelation of the particularities and advantages of the applicability of the ECHR jurisprudence in the criminal process. Through the research carried out, we realized a complex investigation of the theoretical-legislative aspects regarding the applicability of the ECHR jurisprudence within the criminal process in the sphere of judicial control at the phase of the criminal investigation. The paper formulates conclusions and recommendations that can provide a scientific basis for possible legislative changes.

Dans cet article, nous avons étudié les aspects théoriques et pratiques de la résolution des problèmes de contrôle judiciaire en faisant appel à la pratique de la Cour Européenne des Droits de l’homme, en déterminant dans la procédure pénale national la nature juridique et la justification de son application. Nous avons également abordé les perspectives d’utilisation de la jurisprudence comme source de droit dans la procédure pénale avec la révélation des particularités et des avantages de l’applicabilité de la jurisprudence de la ECHR dans le procédure pénale. Dans la présente article, nous avons étude les questions théoriques les plus actuelles, les aspects méthodologiques concernant l’applicabilité de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’homme dans la procédure pénale, révélant certains concepts d’une importance majeure pour la doctrine et la pratique nationales.

В данной статье мы исследовали теоретические и практические аспекты решения вопросов судебного надзора, прибегая к практике Европейского суда по правам человека, при этом определяя в национальном уголовном процессе правовую суть и необходимость применения прецедентов. Мы также проанализировали перспективы использования юриспруденции как источника права в уголовном процессе с выявлением особенностей и преимуществ использования юриспруденции ЕСПЧ в уголовном процессе. В ходе проведенного исследования было проведено комплексное исследование теоретико-законодательных аспектов применимости юриспруденции ЕСПЧ в уголовном процессе в сфере осуществления судебного контроля на этапе расследования уголовного дела. В статье сформулированы выводы и рекомендации, которые могут дать научную основу для возможных изменений законодательства.

Cuvinte-cheie
aplicabilitate, precedent, practica judiciară, jurisprudenţă, hotărâre, CtEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului), proces penal,

applicability, precedent, case-law, jurisprudence, judgment, ECHR (European Court of Human Rights), criminal procedure,

applicabilité, précédent, pratique judiciaire, jurisprudence, decision, CEDO (Cour européenne des droits de l'homme), procédure pénale,

применение, прецедент, судебная практика, юриспруденция, решение, ЕСПЧ (Европейский Суд по Правам Человека), уголовное преследование