Redobândirea posesiei asupra bunului pierdut în raport cu instituția dobândirii proprietății asupra bunului găsit
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
664 22
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-26 11:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.23 (113)
Proprietate imobilă. Drepturi reale. Lucruri. Bunuri mobile (245)
SM ISO690:2012
ARDELEAN, Grigore, CREŢU, Adrian. Redobândirea posesiei asupra bunului pierdut în raport cu instituția dobândirii proprietății asupra bunului găsit. In: Revista Naţională de Drept, 2020, nr. 7-9(237-239), pp. 114-122. ISSN 1811-0770. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4303740
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X

Redobândirea posesiei asupra bunului pierdut în raport cu instituția dobândirii proprietății asupra bunului găsit

Regaining possession of the lost property in relation to the institution of acquiring ownership of the found property

Reprendre possession de bon perdu en relation avec l’institution d’acquisition de la propriété de bon trouvé

Восстановление во владение утерянного имущества относительно института обретения права над найденным имуществом

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4303740
CZU: 347.23

Pag. 114-122

Ardelean Grigore1, Creţu Adrian2
 
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2020


Rezumat

În toate cazurile pierderii unui bun mobil, prin reglementările sale, legea face posibilă garantarea dreptului celui ce l-a pierdut de a redobândi posesia asupra bunului în discuție. Redobândirea posesiei și nu dobândirea proprietății, deoarece odată cu pierderea posesiei asupra bunului nu se pierde și dreptul de proprietate asupra lui. Totuși, în aceste împrejurări trebuie de cercetat în detaliu și situația de dobândire a dreptului de proprietate asupra bunului pierdut, numai că de această dată, este vorba de cel ce l-a găsit, atunci când proprietarul, după ce l-a pierdut, nu revendică posesia asupra lui în termenul stabilit de lege.

In all cases of loss of movable property, through its regulations, the law makes it possible to guarantee the right of the person who lost it to regain possession of the property in question. Regaining possession and not acquiring property, because with the loss of possession over the good, the right of ownership over it is not lost. However, in these circumstances, the situation of acquiring the property right over the lost property must be investigated in detail, only this time, it is about the one who found it, when the owner, after losing it, does not claim possession over it. within the term established by law

Dans tous les cas de perte d’un bien meuble, par sa réglementation, la loi permet de garantir le droit de celui qui l’a perdu de reprendre possession du bien en question. Notamment, reprendre possession, et non acquérir des biens, car avec la perte de possession de l’actif n’est pas perdu et le droit de propriété de celui-ci. Cependant, dans ces circonstances, la situation d’acquisition de la propriété du bien perdu doit également faire l’objet d’une enquête détaillée. Seulement cette fois, il s’agit de celui qui l’a trouvé, lorsque le propriétaire, après l’avoir perdu, n’en revendique pas la possession dans le délai fixé par la loi.

Во всех случаях утраты движимого имущества, закон, в соответствии его положениями, позволяет гарантировать право лица, потерявшего имущество, восстановить свое право на владение данным имуществом. Возвращение право на владение, а не обретение права собственности, потому что с утратой права на владение товаром право собственности на него не теряется. Однако, в этих обстоятельствах ситуация с обретением права собственности на утраченное имущество должна быть подробно исследована, только на этот раз речь идет о том, кто это имущество нашел, когда собственник, потеряв его, не претендует на владение им в установленные законом сроки.

Cuvinte-cheie
bun, proprietate, posesie, redobândire, organ abilitat, încăpere publică,

good, property, possession, repurchase, authorized body, public room,

bien, propriété, possession, récupération, organe habilité, salle publique,

товар, имущество, владение, выкуп, уполномоченный орган, публичное помещение