Psychological expertise or/and legal psychology: a meta-system review
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
141 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-23 15:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.95 (20)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (578)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Elena; BAGHICI, Nicoleta. Psychological expertise or/and legal psychology: a meta-system review. In: Revista Naţională de Drept. 2020, nr. 7-9(237-239), pp. 71-78. ISSN 1811-0770.
10.5281/zenodo.4303648
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770

Psychological expertise or/and legal psychology: a meta-system review

Expertiza psihologică sau/și psihologia juridică: o revizuire meta-sistemică

Expertise psychologique ou / et psychologie juridique: une revue méta-système

Психологическая экспертиза или/и юридическая психология: мета-системный обзор


DOI: 10.5281/zenodo.4303648
CZU: 343.95
Pag. 71-78

Railean Elena1, Baghici Nicoleta2
 
1 The American University of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2020


Rezumat

Psychological expertise and legal psychology are the most often used practical applications of psychology in law. The focus of psychological expertize is the mentally healthy person, whilst the focus of the legal psychology is the mind and behavior of people who encounter the law (i.e. eyewitness memory, jury decision-making, investigations, and interviewing). However, analyzing correlations between psychological expertize and legal psychology using logical operator “OR“ evidence the impact of global challenges in jurisprudence reported as “social and psychological jurisprudence”, while the logical operator “AND” highlights the importance of advocacy in psychological expertise

Expertiza psihologică și psihologia juridică sunt cele mai frecvent utilizate aplicații practice ale psihologiei în drept. În centrul expertizei psihologice se află o persoană sănătoasă din punct de vedere psihic, iar în psihologia juridică - mintea și comportamentul persoanelor care s-au confruntat cu legea (de exemplu, memoria martorilor oculari, luarea deciziilor juriului, investigațiile și interogatoriile). Cu toate acestea, analiza corelațiilor dintre expertiza psihologică și psihologia juridică utilizând operatorul logic „SAU” indică influența problemelor globale în jurisprudență, desemnată drept „jurisprudență socială și psihologică”, iar operatorul logic „ȘI„ subliniază importanța apărării în expertiza psihologică.

L’expertise psychologique et la psychologie juridique sont les applications pratiques les plus souvent utilisées de la psychologie en droit. L’expertise psychologique se concentre sur la personne en bonne santé mentale, tandis que la psychologie juridique se concentre sur l’esprit et le comportement des personnes qui rencontrent la loi (c’est-à-dire la mémoire des témoins oculaires, les décisions du jury, les enquêtes et les entretiens). Cependant, l’analyse des corrélations entre l’expertise psychologique et la psychologie juridique à l’aide de l’opérateur logique «OU» met en évidence l’impact des défis mondiaux de la jurisprudence rapportés comme «jurisprudence sociale et psychologique», tandis que l’opérateur logique «ET» souligne l’importance du plaidoyer dans l’expertise psychologique.

Психологическая экспертиза и юридическая психология - наиболее часто используемые практические приложения психологии в праве. В центре психологической экспертизы находится психически здоровый человек, а в юридической психологии - разум и поведение людей, столкнувшихся с законом (например, память очевидцев, принятие решений присяжными, расследования и допросы). Однако, анализ корреляций между психологической экспертизой и юридической психологией с использованием логического оператора «ИЛИ» свидетельствует о влиянии глобальных проблем в юриспруденции, обозначенных как «социальная и психологическая юриспруденция», а логический оператор «И» подчеркивает важносnm защиты в психологической экспертизе.

Cuvinte-cheie
legal psychology, forensic psychology, social jurisprudence, psychological expertise, expert research, mentally healthy person, advocacy,

psihologie juridică, psihologie criminalistică, jurisprudență socială, expertiză psihologică, cercetare expertă, persoană sănătoasă mental, advocacy,

psychologie juridique, psychologie médico-légale, jurisprudence sociale, expertise psychologique, recherche d’experts, personne en bonne santé mentale, défense des droits,

юридическая психология, судебная психология, социальная юриспруденция, психологическая экспертиза, экспертное исследование, психически здоровый человек, адвокатура