Progresul domeniului culturii favorizat de acordul de asociere Republica Moldova – uniunea europeană în perspectiva sporirii securității și siguranței persoanei umane
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
271 18
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-25 23:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008(478) (90)
Civilizație. Cultură. Progres (612)
SM ISO690:2012
SPRINCEAN, Serghei. Progresul domeniului culturii favorizat de acordul de asociere Republica Moldova – uniunea europeană în perspectiva sporirii securității și siguranței persoanei umane. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale. Vol.2, 15 mai 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2020, pp. 71-73. ISBN 978-9975-3311-7-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2, 2020
Conferința "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale"
Chişinău, Moldova, 15 mai 2020

Progresul domeniului culturii favorizat de acordul de asociere Republica Moldova – uniunea europeană în perspectiva sporirii securității și siguranței persoanei umane

The progress of the domain of culture favored by the Republic of Moldova – eu association agreement in the perspective of increasing the security and safety of the human person

CZU: 008(478)

Pag. 71-73

Sprincean Serghei12
 
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2020


Rezumat

În contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, se presupune o apropiere de standardele şi valorile culturale comune pentru Uniunea Europeană și pentru Republica Moldova. Acest fel de politici în domeniul culturii se preconizează a fi promovat în procesul de guvernare pe parcursul implementării exhaustive a prevederilor agreate în actele diplomatice. Anume acest obiectiv îl urmărește cel mai important document politic încheiat de către diplomația de la Chișinău cu Uniunea Europeană – Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, semnat la 27 iunie 2014, stipulând chiar în Preambulul Acordului de Asociere că acest document de o importanță crucială pentru dezvoltarea în viitorul apropiat a Republicii Moldova, are ca sarcină: „să intensifice contactele interpersonale, inclusiv prin cooperare și schimburi în domeniul cercetării și dezvoltării, al educației și al culturii”. În altă ordine de idei, domeniul culturii este menționat și într-o serie de articole ale Acordului de Asociere care preconizează cooperarea strânsă dintre Republica Moldova cu Uniunea Europeană, cum ar fi art. 99, unde se menționează necesitatea digitalizării patrimoniului cultural din Republica Moldova, prin art. 104 se impune principiul importanței patrimoniului cultural ca fiind unul fundamental pentru cooperarea internațională a Republicii Moldova pe viitor. Art. 109 menționează domeniile culturii, educației, sănătății etc., ca fiind fundamentale în cadrul cooperării transfrontaliere dintre Republica Moldova și vecinii săi, iar art. 110 impune ca obiectiv central – promovarea turismului și a activităților culturale, sporirea cooperării transfrontaliere în condițiile restabilirii navigației pe râul Prut. În contextul diversificării politicii de tineret, Acordul stipulează la art. 125 importanța promovării dialogului intercultural și acumularea de cunoștințe de către tineri. Pe lângă cele menționate, cooperării în domeniul cultural în Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, i se dedică întregul Capitol 25 întitulat Cooperarea în domeniul culturii, al politicii audiovizuale și al mass-media (art. 130-133). În acest capitol se pune un accent deosebit pe „dezvoltarea industriilor culturale în UE și în Republica Moldova”, iar art. 132 prevede expres „cooperarea și schimburile culturale, precum și mobilitatea artei și artiștilor”, precum și alte aspecte de o valoare crucială pentru racordarea domeniului culturii din Republica Moldova la standardele europene.   Prin urmare, în sensul dezvoltării domeniului culturii în contextul implementării Acordului de Asociere, Republica Moldova se obligă în mod unilateral să-și racordeze politicele sale naționale, să aloce o bună parte a bugetului său de stat pentru atingerea acestor obiective și să ducă o politică externă, mai cu seamă în relație cu vecinii, în concordanță cu obiectivele trasate în Acord. Implementarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană presupune intensificarea procesului elaborării și implementării deciziilor referitor la diverse aspecte ale politicii interne sau externe, în vederea ridicării nivelului de civilizare a sociumului din Republica Moldova în concordanță cu asemenea valori precum toleranţa şi echitatea, deschizând noi perspective de dezvoltare socială, cu repercusiuni inevitabile în toate sferele vieţii, atât celei individuale, cât şi vieţii în comun. Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană este receptiv, promovând experiența europeană, în mod precaut, ca o totalitate de „bune practici”, care sunt capabile să faciliteze şi să scurteze procesul de integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova prin racordarea la normele, valorile, standardele şi instituțiile acestei organizații de mare prestigiu pe mapamond. Prioritățile din Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană sunt determinate de specificul societății din Republica Moldova, de necesitățile de modernizare ale ei, şi nu au fost impuse ca nişte standarde prestabilite, străine culturii noastre. Procesul demarării racordării politicilor și legislației Republicii Moldova la cele ale Uniunii Europene, inclusiv în baza Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, denotă un interes special pentru asigurarea unui nivel avansat al securității umane și aplicarea valorilor de libertate personală și siguranță a individului în procesul de modernizare a societății, inclusiv prin promovarea și modernizarea domeniului culturii naționale. Acest interes și voința politică exprimată în Acordul  de Asociere urmează a fi confirmate prin acțiuni corespunzătoare, determinate și hotărâte ale  autorităților din Republica Moldova, spre a se edifica o societate cu un înalt nivel de civilizare și bunăstare.  

Cuvinte-cheie
cultură, patrimoniu cultural, Acord de Asociere RM-UE, siguranţa persoanei, securitate umană, cooperare, standarde europene, valori