Substanțele chimice ca factori de risc profesionali pentru diabetul zaharat de tip 2
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
255 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.379-008.64-02:613.6.02 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1514)
Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii (69)
SM ISO690:2012
BEBÎH, Vladimir; BERNIC, Vladimir. Substanțele chimice ca factori de risc profesionali pentru diabetul zaharat de tip 2. In: Arta Medica . 2020, nr. 4(77), pp. 107-109. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.4175411
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Substanțele chimice ca factori de risc profesionali pentru diabetul zaharat de tip 2

Chemicals as occupational risk factors for type 2 diabetes

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4175411
CZU: 616.379-008.64-02:613.6.02

Pag. 107-109

Bebîh Vladimir, Bernic Vladimir
 
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020


Rezumat

Obiective. Diabetul zaharat este una dintre cele mai grave probleme socio-economice, medico-sociale și demografice, caracterizată printr-o evoluție cronică, tendință de progres și de dezvoltare a complicațiilor. Din totalitatea determinanților etiologici ai diabetului zaharat cel mai puțin studiați sunt factorii chimici. Scopul studiului a fost argumentarea inițierii studiilor științifice privind impactul substanțelor chimice din mediul ocupațional în declanșarea diabetului zaharat de tip 2. Materiale și metode. În această lucrare sunt prezentate datele generalizate ale diverselor studii științifice, privind efectele substanțelor chimice, ca factori de risc profesionali în etiologia diabetului zaharat tip 2, pentru perioada 2011-2018. Rezultate. Conform datelor disponibile, actualmente, sunt cunoscute circa 1000 de substanțe chimice ce pot afecta sistemul endocrin. Cele mai profund studiate sunt: bifenili policloruraţi, pesticidele organoclorurate, unele componente chimice ale aerului poluat, bisfenolul-A, ftalaţii și ignifugaţii, metalele grele, etc. Expunerea la substanțe chimice este relativ înaltă la locurile de producție și în mediul ambiant poluat. Pe lângă totalitatea substanțelor chimice cunoscute, care perturbă funcționalitatea normală a sistemului endocrin, există o multitudine de alte substanțe, sau combinații de substanțe chimice, cu aceleași proprietăți, dar care nu au fost niciodată studiate din acest punct de vedere. Acest fapt indică la necesitatea unor cercetări suplimentare asupra patogenezei diabetului zaharat, în relație cu nivelul de expunere la diverse substanțe chimice, inclusiv din mediul de producere. Concluzii. Rezultatele analizei literaturii de profil, cu privire la studiile științifice efectuate la nivel internațional, în domeniul evaluării impactului substanțelor chimice în geneza diabetului zaharat de tip 2, relevă că problema abordată rămâne în continuare actuală, iar măsurile de prevenție primară a acestei boli au nevoie de argumentare și justificare științifică.

Objectives. Diabetes mellitus is one of the most serious socio-economic, medico-social and demographic problems, characterized by a chronic evolution, a tendency to progress and the development of complications. Out of all the etiological determinants of diabetes, some of the least studied are chemical factors. The aim of the study was to bring arguments for the initiation of scientific studies on the impact of chemicals in the occupational environment in the onset of type 2 diabetes. Materials and methods. This paper presents generalized data from various scientific studies on the effects of chemicals, as occupational risk factors in the etiology of type 2 diabetes, for the period 2011-2018. Results and discussions. According to the available data, there are about 1000 currently known chemicals that can affect the endocrine system. The most studied are: polychlorinated biphenyls, organochlorine pesticides, some chemical components of polluted air, bisphenol-A, phthalates and flame retardants, heavy metals, etc. Exposure to chemicals is relatively high at production work sites and in a polluted environment. In addition to all known chemicals that disrupt the normal functionality of the endocrine system, there are a multitude of other substances, or combinations of chemicals, with the same properties, but which have never been studied from this point of view. This fact indicates the need for further research on the pathogenesis of diabetes in relation to the level of exposure to various chemicals, including the production work environment. Conclusions. The results of the analysis of the dedicated literature, regarding the scientific studies, carried out at international level, in the field of impact evaluation of chemicals, in the genesis of type 2 diabetes, reveal that the approached issue remains current and the primary prevention measures of this disease need argumentation and scientific evidence.

Cuvinte-cheie
substanţe chimice, diabet zaharat, factori de risc profesionali,

chemicals, diabetes, occupational risk factors