Afectivitatea și importanța proceselor afective asociate conflictului în adolescență
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
469 59
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-22 19:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8:159.942 (2)
Psihologie (1927)
SM ISO690:2012
GHIȚA (LAZAREC), Maria Georgeta; PERJAN, Carolina. Afectivitatea și importanța proceselor afective asociate conflictului în adolescență. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 4(61), pp. 117-126. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Afectivitatea și importanța proceselor afective asociate conflictului în adolescență

Affectivity and the importance of affective processes associated with adolescent conflict


CZU: 159.922.8:159.942
Pag. 117-126

Ghița (Lazarec) Maria Georgeta, Perjan Carolina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2020


Rezumat

„Afectivitatea este fenomenul de rezonanţă a lumii în subiect şi care se produce în măsura şi pe măsura dispozitivelor rezonante ale subiectului şi este totodată vibraţia expresivă a subiectului social în lumea sa, o lăuntrică melodie existenţială care erupe în acţiune şi reorganizează lumea. Emoţia este nu numai trăire subiectivă, dar şi comunicare evaluativă, este nu numai o funcţie dinamico-energetică subiectivă, vectorială, dar şi o conduită afectivă‖[3]. Stările afective sunt ,, trăiri care exprimă gradul de concordanţă sau neconcordanţă dintre un obiect sau o situaţie şi tendinţele noastre"[1]. Una din definiţiile afectivităţii spune ca aceasta este o sumă de trăiri psihice subiective - emoţii, dispoziţii, sentimente şi pasiuni - care reflectă relaţiile omului cu lumea înconjuratoare şi care dau coloratura, substanţa a tot ceeea ce gândim şi facem. Afectivitatea este o componentă de bază a psihicului uman, neexistând practic vreun proces psihic (memorie, senzaţie, gând, motivaţie) care să nu fie strâns legat de o trăire afectivă sau invers. Am putea spune că procesele mentale interioare dar şi comportamentele sunt determinate de trăiri afective şi/sau declanşează emoţii, sentimente, dispoziţii sau pasiuni.

„Affectivity is the phenomenon of resonance of the world in the subject and that occurs in the measure and measure of the resonant devices of the subject and is also the expressive vibration of the social subject in his world, an inner existential melody that erupts in action and reorganizes the world. only subjective experience, but also evaluative communication, is not only a subjective, vector dynamic-energetic function, but also an affective behavior"[3]. Affective states are "feelings that express the degree of concordance or inconsistency between an object or a situation and our tendencies" [1]. One of the definitions of affectivity says that it is a sum of subjective psychic feelings - emotions, moods, feelings and passions - that reflect man's relationships with the world around him and that give color, the substance of everything we think and do. Affectivity is a basic component of the human psyche, there is practically no psychic process (memory, sensation, thought, motivation) that is not closely related to an emotional experience or vice versa. We could say that inner mental processes but also behaviors are determined by emotional feelings and / or trigger emotions, feelings, moods or passions.

Cuvinte-cheie
dezvoltarea afectivității, prezența social-afectivă, procese, rolul emotiilor în conflicte,

the development of affectivity, the presence of social-affective processes, the role of emotions in conflicts