Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
113 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-28 10:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
551.508.77:551.577 (1)
Meteorologie (279)
SM ISO690:2012
NEDEALCOV, Maria; CAPATINA, Lucia. Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 3(58), pp. 66-69. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.4269482
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461

Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova

Estimation of pluviometric excesses on the territory of the Republic of Moldova


DOI: 10.5281/zenodo.4269482
CZU: 551.508.77:551.577
Pag. 66-69

Nedealcov Maria1, Capatina Lucia2
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Proiect:
20.80009.7007.08 Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor.
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2020


Rezumat

The geoinformational methodology, it creates possibilities for rapid realization of complex analyses and correlations, impossible to perform efficiently with classical techniques, it also facilitates the visualization of complex information, spatially referenced to the real geographic coordinates. By developing the Numerical Relief Model for the study area of the Prut basin, obtaining share of influence of physical-geographical factors, namely geographic latitude, absolute altitude and slope aspect, was created the possibility of making the digital maps on the spatial distribution of excess rainfall within this area. The quality of spatial interpolation, is argued by the level of significance of each physicogeographic factor introduced in the model, as well as of the model as a whole. Rainfall excesses were identified based on the Rainfall Excess Index, Ip developed at regional level.

Metodologia geoinformaţională creează posibilităţi de efectuare rapidă a analizelor şi corelaţiilor de mare complexitate, imposibil a fi realizate eficient cu tehnicile clasice. Ea facilitează și vizualizarea unei informaţii complexe referenţiate spaţial faţă de coordonatele geografice reale. Elaborarea Modelului Numeric al Reliefului pentru arealul din bazinul Prutului, obținerea ponderii de influență a factorilor fizico-geografici, în speță a latitudinii geografice, a altitudinii absolute și orientării versanților, a oferit posibilitatea realizării unor hărți digitale privind repartiția spațială a exceselor pluviometrice în cadrul acestui areal. Calitatea interpolării spațiale este argumentată prin semnificația fiecărui factor fizicogeografic introdus în model, precum și a modelului în întregime. Excesele pluviometrice au fost identificate în baza Indicelui exceselor pluviometrice (Ip), elaborat la nivel regional.

Cuvinte-cheie
Geographic Information Systems, Numerical Relief Model, physico-geographic factors, spatial interpolation, Rainfall Excess Index, IP,

Sisteme Informaționale Geografice, Modelul Numeric al Reliefului, factori fizico-geografici, interpolare spațială, Indicele exceselor pluviometrice, Ip