Răspunderea pentru fapta altuia — răspundere specifică în dreptul privat
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
349 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-15 16:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.515 (2)
Drepturi și obligații în afara contractelor. Prejudicii (89)
SM ISO690:2012
CERBA, Veaceslav. Răspunderea pentru fapta altuia — răspundere specifică în dreptul privat. In: Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene, 16 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2018, pp. 198-204. ISBN 978-9975-3471-1-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene 2018
Conferința "Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene"
Chișinău, Moldova, 16 octombrie 2018

Răspunderea pentru fapta altuia — răspundere specifică în dreptul privat

Liability for the Act of Another — Specific Liability in Private Law

CZU: 347.515

Pag. 198-204

Cerba Veaceslav
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2020


Rezumat

n prezentul articol autorul prezintă caracterile juridice și problematica răspunderii civile delictuale în dreptul privat pentru fapta altuia care poate părea paradoxală la prima vedere, deoarece orice răspundere nu poate fi decât pentru fapta proprie. Potrivit dispozițiilor generale cu privire la obligațiile care se nasc din cauzarea de daune, codul civil reglementează și răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o altă persoană, de lucruri sau animale. Din analiza acestor norme rezultă că legiuitorul nostru pune la baza răspunderii civile delictuale atât fapta proprie cauzatoare de prejudicii cât și rezultatul negativ la acesteia, adică prejudiciul care s-a creat în rezultatul acestei fapte ilicite. Este cerectat scopul instituirii și aplicării răspunderii juridice pentru fapta altuia în dreptul privat, domeniul de aplicare, formele de manifestare, subiecții, forma și mecanismul de realizare a acestei răspunderi.

In this article the author presents legal characteristics and the problem of civil tort liability for an offense committed by another person who at first glance may seem paradoxical, since any liability can be incurred only for their own acts committed. In accordance with the general provisions of the liability that follows the acts which have been committed, the Civil Code regulates the liability for damages caused by another person, objects or animals. Analysis of the above mentioned norms of law shows that our legislation considers under concept of „civil tort liability” as own actions for damages, and their negative result, i.e. damage which was formed as a result of misconduct. The purpose of establishing and applying the legal liability for an offense committed by another person in private law, the scope, the forms of manifestation, the subjects, the form and the mechanism for carrying out this responsibility.

Cuvinte-cheie
responsabilitate, Codul civil, fapta cauzatoare de prejudicii, act ilicit, altă persoană, legislaţie, delict,

responsibility, the Civil Code, the acts for damages, wrongful act, another person, the law violation