Afectivitatea ca dimensiune specială a personalității umane
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
224 22
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-01 15:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2:159.942 (2)
Psihologie (1906)
SM ISO690:2012
STOENICĂ, Ionica-Luminița. Afectivitatea ca dimensiune specială a personalității umane. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 183-186. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277551
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Afectivitatea ca dimensiune specială a personalității umane

Affectivity as a peculiar dimension of human personality


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277551
CZU: 159.923.2:159.942
Pag. 183-186

Stoenică Ionica-Luminița
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2020


Rezumat

Studiul nostru abordează problematica afectivității la nivel de dimensiune specială a personalității umane. La acest nivel se evidențiază conținutul reflectoriu și formele de reflectare specifice proceselor afective simple, complexe și superioare. Inteligența emoțională, ca produs superior al proceselor afective, nu exclude, ci presupune deschiderea spre alte procese noncognitive, dar și cognitive. În această perspectivă, este subliniată teza promovată de D.Goleman, referitoare la faptul că inteligența emoțională are o influență covârșitoare în dezvoltarea personalității umane. Importanța EQ în educație este evidentă la nivel de empatie afectivă și motivațională. În acest context, Goleman reco-mandă un proces de școlarizare a emoțiilor, care în ultimă instanță își propune să cultive „mai multă democrație în tra-tarea celorlalți”

Our study approaches the issue of affectivity at the level of special dimension of human personality. At this level, the reflecting content and the reflection forms specific for simple, complex and superior affective processes are highlighted. As a superior product of affective processes, emotional intelligence does not exclude, but rather involves the opening towards other noncognitive and cognitive processes. From this perspective, we emphasise the thesis promoted by D.Goleman regarding the fact that emotional intelligence has an overwhelming amount of influence over the development of human personality. The importance of EQ in education is obvious at the level of affective and motivational empathy. In this context, Goleman proposes a process of “education of emotions”, which ultimately aims at cultivating “more democracy in the treatment of others”.

Cuvinte-cheie
afectivitate, procese psihice, trăiri afective, Inteligenţa emoţională, școlarizarea emoțiilor,

affectivity, psychic processes, emotional experiences, emotional intelligence, education of emotions

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-116157</doi_batch_id>
<timestamp>1638079820</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) </full_title>
<issn media_type='print'>18572103</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>9(139)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Afectivitatea ca dimensiune specială a personalității umane</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ionica-Luminița</given_name>
<surname>Stoenică</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>183</first_page>
<last_page>186</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.4277551</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>