Educația pentru frumos – premisă definitorie a educaţiei artistice în școlile de arte/muzică și arte plastice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
236 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-11 17:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.67.036 (2)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1293)
SM ISO690:2012
COTOVIŢCAIA, Daniela. Educația pentru frumos – premisă definitorie a educaţiei artistice în școlile de arte/muzică și arte plastice. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 126-134. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277464
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Educația pentru frumos – premisă definitorie a educaţiei artistice în școlile de arte/muzică și arte plastice

Education for beauty – the defining premise of art education in the schools of arts/music and fine arts

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277464
CZU: 373.67.036

Pag. 126-134

Cotoviţcaia Daniela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

Prin intermediul artei, educaţia estetică formează şi dezvoltă o calitate psihică a individului, şi anume – receptivitatea generală, care constă în capacitatea de a fi sensibil la ceea ce se petrece în lumea în care trăieşte şi îşi desfăşoară activi-tatea, de a reţine şi reda în mod creativ multiplele aspecte ale acestei realităţi. Atât gustul, cât şi judecata estetică sunt determinate simultan de factorii individuali (structura bio-psihică, preferinţe, aspiraţii, opţiuni), precum şi de factorii sociali (influenţele mediului sociocultural, educaţia primită în şcoală şi în familie). Este importantă configurarea sistemului atitudinal, punctul final al unui proces complex, caracterizat printr-o desfăşurare secvenţială, cu următoarele etape: formarea sensibilităţii estetice; formarea gustului estetic; formarea judecăţii estetice cu pregnante elemente cognitive, alături de cele afective; formarea atitudinilor estetice care devin coordonate ale personalităţii, orientând individul spre lumea valorilor şi a frumosului. Valorificarea conceptuală a mediului artistic extracurricular va favoriza preocuparea propriului domeniu, în sensul în care acesta va asigura o continuitate productivă, prin urmărirea unei evoluţii şi succesiuni din perspectiva teleologică a procesului de afirmare independentă în corelarea proprie cu mediul artistic, pretutindeni existent.

Through art, aesthetic education forms and develops a mental (psychic) quality of the individual, especially the general responsiveness, which consists in the ability to be sensitive to what happens in their particular world where they live and work, to preserve and convey creatively many aspects of their reality. Both taste and aesthetic judgment are determined simultaneously by individual factors, such as (bio-psychic structure, preferences, aspirations, options) and social factors (influence of individual socio-cultural environment, education received in school and family). It is very important to configure the attitudinal system, the end point of a complex process characterized by a sequential process encompassing the following steps: development of aesthetic sensitivity; development of aesthetic taste; development of aesthetic judgment with strong cognitive elements; along with emotional ones; the development of aesthetic attitudes that become coordinated by personality, directing the individual towards the world of values and beauty. The conceptual exploitation of the extracurricular artistic environment will foster the concern of its own field, i.e. it will ensure productive continuity, by pursuing a teleological evolution and succession of self-declaration processes in correlation with the existing artistic environment

Cuvinte-cheie
învăţământ artistic, comunicare artistică, cultură artistic-estetică, învăţământ non-formal, educaţie extraşcolară,

artistic education, artistic communication, artistic-aesthetic culture, non-formal education, extracurri-cular education