Специфика образовательного продукта и его оценивания на этапе итогового экзамена по русскому языку и литературе (бакалавриат)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
167 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.26 (129)
Educație (10398)
SM ISO690:2012
ГЕРЛОВАН, Ольга; ШАРШОВ, Татьяна. Специфика образовательного продукта и его оценивания на этапе итогового экзамена по русскому языку и литературе (бакалавриат). In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 109-117. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277426
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Специфика образовательного продукта и его оценивания на этапе итогового экзамена по русскому языку и литературе (бакалавриат)

Specificul produsului educaţional şi evaluarea lui la etapa examenului final la limba şi literatura rusă (bacalaureat)

Specifics of the educational product and its assessment at the stage of the final exam of the russian language and literature (baccalaureate)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277426
CZU: 371.26

Pag. 109-117

Герлован Ольга1, Шаршов Татьяна2
 
1 Тираспольский государственный университет,
2 Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

Определяется специфика образовательного продукта и его оценивания на этапе суммативного (итогового) контроля за курс лицейского образования по русскому языку и литературе. Авторы обосновывают структуру и содержание национального экзаменационного теста по русскому языку и литературе. Особое внимание уделено эссе как итоговому образовательному продукту. На конкретном примере авторы анализируют применение крите-риального оценивания, приводят типичные недостатки при написании эссе и формулируют условия их устранения.

În articol este determinat specificul produsului educaţional şi aprecierea lui la etapa evaluării sumative în baza cursului liceal la limba şi literatura rusă. Autorii argumentează structura şi conţinutul testului pentru susţinerea examenului na-ţional de bacalaureat la limba şi literatura rusă. O atenţie deosebită se acordă eseului, produsului final. În baza unui exemplu concret autorii analizează aplicarea evaluării criteriale, descriind neajunsurile tipice în elaborarea şi redactarea unui eseu.

The article determines the specifics of the educational product and its assessment at the stage of the summative (final) assessment in the Russian language and literature high school course. The authors substantiate the structure and content of the test for the national baccalaureate examination in the Russian language and literature. Particular attention is paid to the essay as a final educational product. The authors analyse the use of criteria-based assessment on a specific example and show the typical weaknesses in writing an essay.

Cuvinte-cheie
образовательный продукт, эссе, критериальное оценивание, компетенции, стандарты эффективности обучения, образовательные достижения,

produsul educaţional, eseu, evaluarea criterială, competențe, standarde de eficienţă ale învăţării, suc-cesele activităţii instructiv-educative,

educational product, essay, criteria-based assessment, competences, standards of training effectiveness, educational achievements