Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
198 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-29 13:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[37.037+159.954.4]:82.09 (1)
Educație (9367)
Psihologie (2036)
Critică literară. Studii literare (140)
SM ISO690:2012
ŞCHIOPU, Constantin. Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 72-75. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277380
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare

Psychological parameters of the reading and interpretation of literary works


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277380
CZU: [37.037+159.954.4]:82.09
Pag. 72-75

Şchiopu Constantin
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

În articol se face referință la o serie de factori psihologici, care determină lectura și interpretarea operei literare: com-petențele lingvistică, literară, culturală, înzestrările imaginativă, asociativă, senzorială, empatică, emoţională, proiectivă, opiniile, credinţele şi atitudinile personale ale cititorului/ interpretului, orizontul lui de așteptare. În această ordine de idei sunt actualizate câteva teorii cu privire la lectura și receptarea operei literare: caracterul structural al operei literare (H.Markiewicz), orizontul de așteptare (H-R. Jauss), formarea competențelor (P.Cornea), cititorul – coparticipant la actul de creație (J.P.SartrE). Totodată, în funcție de acești parametri psihologici, sunt propuse mai multe sugestii metodolo-gice referitoare la interpretarea operei literare.

The article refers to a series of psychological factors which determine the reading and interpretation of the literary work: linguistic, literary, cultural competences, the imaginative, associative, sensorial, empathic, emotional and projective endowments, opinions, beliefs and personal attitudes of the reader/interpreter, their expectation horizon. Therefore, some theories on the reading and reception of the literary work have been updated: the structural character of the literary work (H.Markiewicz), the horizon of expectation (H.R.Jauss), the training of competences (P.Cornea), the reader  a participant in the creative act (J.P.Sartre). Hence, depending on these psychological parameters, several methodological suggestions regarding the interpretation of the literary work are proposed.

Cuvinte-cheie
lectură, interpretare, parametri psihologici, operă literară, competenţă, exerciţii,

reading, interpretation, psychological parameters, literary work, competence, exercises

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-116113</doi_batch_id>
<timestamp>1643465744</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) </full_title>
<issn media_type='print'>18572103</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>9(139)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Constantin</given_name>
<surname>Şchiopu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>72</first_page>
<last_page>75</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.4277380</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>