Unele argumente privind necesitatea schimbării paradigmei educației olimpice în acord cu pedagogia juridică a domeniului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
153 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-14 12:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349:796.032 (1)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (741)
Divertisment. Jocuri. Sport (1077)
SM ISO690:2012
VOICU, Alexandru-Virgil; AVORNIC, Gheorghe. Unele argumente privind necesitatea schimbării paradigmei educației olimpice în acord cu pedagogia juridică a domeniului. In: Supremația Dreptului. 2019, nr. 4, pp. 16-23. ISSN 2345-1971.
10.5281/zenodo.4282175
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Supremația Dreptului
Numărul 4 / 2019 / ISSN 2345-1971

Unele argumente privind necesitatea schimbării paradigmei educației olimpice în acord cu pedagogia juridică a domeniului

Some arguments regarding the need to change the paradigm of olympic education in accordance with the legal pedagogy of the field

Quelques arguments sur la nécessité de changer le paradigme de l'éducation olympique conformément à la pédagogie juridique du domaine

Некоторые аргументы относительно необходимости изменения парадигмы олимпийского образования в соответствии с правовой педагогикой данной области


DOI: 10.5281/zenodo.4282175
CZU: 349:796.032
Pag. 16-23

Voicu Alexandru-Virgil123, Avornic Gheorghe1
 
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti,
3 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2020


Rezumat

Cunoștințele referitoare la fenomenul sport – considerat deja un fenomen social notabil – au putut fi închegate într-o știință a sportului și o subramură a științei dreptului numai atunci când ele s-au reunit într-o teorie închegată1. Scopul acestei lucrări este de a pune la dispoziția celor interesați de formarea competențelor viitorilor specialisti/profesioniști (înțeleși în termenii Codurilor civile europene2) câteva informații care vor putea contribui la formarea unei opinii specializate privind rolul și funcțiile sportului în societatea actuală – în acord cu imperativele impuse de ordinea juridică.

Knowledge about sports phenomenon - already considered - a notable social phenomenon - could be knitted together into a science of sport and a sub-branch of science law only when they came together in a cohesive theory. The purpose of this paper is to provide those interested in training the skills of future specialists / professionals (understood in terms of European Civil Codes1) some information that can contribute to the formation of a specialized opinion on the role and functions of sport in today’s society - in accordance with the imperatives imposed by the legal order

La connaissance du phénomène du sport-déjà considéré-comme un phénomène social notable-ne pouvait être enfermée dans une science du sport et un sous-cadre de la science du droit que lorsqu'elles étaient réunies dans une théorie fermée. L'objectif de ce travail est de fournir aux personnes intéressées par la formation des compétences des futurs spécialistes/professionnels (compris en termes de codes civils européens ) des informations qui contribueront à la formation d'une opinion spécialisée sur le rôle et les fonctions du sport dans la société d'aujourd'hui – conformément aux impératifs imposés par l'ordre juridique

Знания о спорте, который уже рассматривается как заметное социальное явление, могут быть объединены в науку о спорте и в подотрасль юридической науки только тогда, когда они соединены в единую теорию. Цель данной статьи - предоставить тем, кто заинтересован в обучении навыкам будущих специалистов / профессионалов (понимаемых с точки зрения европейских гражданских кодексов), определенную информацию, которая может способствовать формированию специализированного мнения о роли и функциях спорта в современном обществе, в соответствии с установленным правопорядком

Cuvinte-cheie
educaţie fizică și sport, olimpism, etică, drept, dreptul sportului, răspundere juridică, responsabilitate socială, pedagogie juridică a sportului,

physical education and sports, Olympism, ethics, law, sports law, legal liability, social responsibility, sports legal pedagogy,

éducation physique et sports, olympisme, éthique, droit, droit du sport, responsabilité juridique, responsabilité sociale, pédagogie juridique du sport,

физическая культура и спорт, олимпизм, этика, право, спортивное право, юридическая ответственность, социальная ответственность, спортивно-правовая педагогика